Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Autor
  Posty
 • #2826

  Karolina

  Szanowny Panie
  Ostatnio została uchwalona ustawa o lasach. Czy nowe prawo dopuszcza możliwość sprzedaży lasów, ale tylko w celu realizacji inwestycji publicznych, np. dróg czy linii energetycznych?
  Czy może las kupić prywatny rolnik?
  Z wyrazami szacunku
  Karolina

  #2878

  TAK. Rolnik może zakupić nieruchomość leśną.

  Sprzedaż nieruchomości, do których art. 38 ust. 1 ustawy o lasach zalicza lasy, grunty i inne
  nieruchomości znajdujące się w zarządzie Lasów Państwowych, może mieć miejsce w
  następujących sytuacjach:

  – zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we współwłasnościach;
  – regulacji granicy polno-leśnej;
  – stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na
  potrzeby gospodarki leśnej;
  – zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze;
  – podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to
  interesu Skarbu Państwa.

  Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
  Państwowych następuje w drodze przetargu publicznego. Jeśli sprzedaż w drodze dwukrotnie
  przeprowadzonego przetargu zakończy się wynikiem negatywnym, nieruchomość można
  sprzedać w drodze negocjacji cenowej. Trzeba pamiętać o sprzedaży lasów, gruntów i innych
  nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta – gminie przysługuje
  wówczas prawo pierwokupu.

  Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów zostały uregulowane w rozporządzeniu
  Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
  przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania
  negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości
  znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

  Rozporządzenie to najpierw określa zasady ogólne przeprowadzania przetargów, a następnie
  reguluje szczegółowo przeprowadzanie przetargów w przewidzianych w nim formach
  (przetarg ustny nieograniczony, przetarg pisemny nieograniczony).

  Zasady ogólne, które dotyczą wszystkich form przetargu, sprowadzają się do następujących
  postanowień. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa składająca się od 3 do 7 członków.
  Przewodniczącego komisji wyznacza kierownik sprzedającego, tj. nadleśniczy lub dyrektor
  regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

  Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w
  określonej wysokości i w określonym terminie. Wadium nie może być niższe niż 5 % ceny
  wywoławczej nieruchomości i wyższe niż 20 % tej ceny.
  3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.

  Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, z wyjątkiem licytacji
  w przetargu ustnym nieograniczonym, które prowadzi przewodniczący komisji przetargowej.

  Wybór formy przetargowej jest prawem sprzedającego. Przetarg ustny nieograniczony ma na
  celu uzyskanie najwyższej ceny. Natomiast przetarg pisemny nieograniczony ma na celu
  wybór najkorzystniejszej oferty. Rozumie się przez nią ofertę przedstawiającą
  najkorzystniejszy bilans między ceną, sposobem jej zapłaty, sposobem wykorzystania
  nieruchomości oraz innymi elementami podanymi w ogłoszeniu o przetargu.

  Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w następujących formach:

  – wywieszenia w siedzibie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, którą kieruje
  sprzedający;

  – zamieszczenia na stronach internetowych jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych,
  którą kieruje sprzedający;

  – zamieszczenia w prasie ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu o zasięgu
  obejmującym, co najmniej powiat, na którego terenie położona jest nieruchomość.

  Warto jeszcze wiedzieć, że ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co
  najmniej na miesiąc przed terminem przetargu. Sprzedający może odwołać ogłoszony
  przetarg jedynie z ważnych powodów. Obowiązkiem sprzedającego jest poinformowanie o
  odwołaniu przetargu w odpowiednich formach stosowanych przy ogłoszeniu o przetargu.

  Podstawa prawna:

  Ustawa o lasach ( Dz. U. z 2014 poz. 1153 ze zm.)
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
  szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i
  warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i
  innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych ( Dz . U. z 2007 Nr
  78 poz. 532 ze zm.)

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć w tym wątku.