Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Autor
  Posty
 • #3033

  Anonim

  Mam zamiar wybudować chlewnie ogrzewaną CO. Chciałbym się dowiedzieć, jakie sa przepisy prawne w tym względzie?

  #3035

  Ogrzewanie chlewni to podstawowy element każdej takiej budowy . Wydaje się ono być nieodłącznym elementem każdej hodowli. Nie sposób, bowiem aby zwierzęta hodowlane narażone były na niedogodności temperaturowe. Tym samym  projekt budowlany powinien zawierać:

  – projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych  i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

  -projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia;

  -stosownie do potrzeb z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2 pkt 6 ustawy – Prawo budowlane, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,

  –  oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

  – wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

  Każdy kto ma zamiar budować lub przebudowywać chlewnie powinien się zaznajomić z następującymi przepisami:

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),
  2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

  (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1409),

  1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

  (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267),

  1. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.),
  2. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.),
  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
  2. Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
  1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę  (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć w tym wątku.