Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Autor
  Posty
 • #3105

  Anonim

  Dzień dobry. W marcu 2015 uległam wypadkowi pracując przy hodowli bydła. Czy z racji umowy o prace należy mi się jakieś odszkodowanie.

  #3108

  TAK. Pojęcie wypadku przy pracy zostało zdefiniowane w art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jako zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą, a jego skutkiem jest uraz lub śmierć.

  Związek wypadku z pracą musi przejawiać się w ściśle określony sposób, a mianowicie:

  – zdarzenie to musi wystąpić podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności albo

  – zdarzenie to musi wystąpić podczas lub w związku z wykonywaniem poleceń przełożonych albo

  – zdarzenie to musi wystąpić podczas lub w związku z wykonywaniem czynności w interesie pracodawcy nawet bez polecenia albo

  – zdarzenie to musi wystąpić w czasie pozostawania w dyspozycji jednostki zdrowia w drodze pomiędzy jej siedzibą, a miejscem wykonywania pracy.

  Odszkodowanie w skutek wypadku

  W związku z wypadkiem przy pracy (wypadkiem z równanym z wypadkiem przy pracy) lub chorobą zawodową, pracownikowi przysługują, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych , następujące świadczenia:

  1) jednorazowe odszkodowanie

  2) renta z tytułu niezdolności do pracy

  3) renta szkoleniowa

  4) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

  5) zasiłek chorobowy

  6) świadczenie rehabilitacyjne

  7) dodatek pielęgnacyjny, na zasadach i w wysokości określonych ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2013 r. poz. 1440)

  8) odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych (art. 237[1] § 2 kodeksu pracy).

  Prócz tego pracownikowi któremu wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy (wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy), przysługuje zasiłek wyrównawczy.

  Zarówno zasiłek chorobowy jak i świadczenie rehabilitacyjne są wypłacane na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy wypadkowej w wysokości 100% kwoty będącej podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Należy zauważyć, że zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu (nie ma tzw. „okresu wyczekiwania”, jak w przypadku zasiłku chorobowego wypłacanego z ubezpieczenia chorobowego zgodnie z art. 8 i 9 ustawy wypadkowej.

  Osoba uprawniona do renty wypadkowej oraz do emerytury ma prawo, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy wypadkowej, do wypłaty według swego wyboru: 

  – renty wypadkowej powiększonej o połowę emerytury albo 

  Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy wypadkowej, w przedstawionych powyżej przypadkach, wypłata jednego ze świadczeń w pełnej wysokości powiększonego o połowę drugiego, osobom uprawnionym określonym w ust. 1 art. 26, następuje jedynie wówczas, gdy nie osiągają oni przychodu powodującego zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenia ich wysokości (t.j. nie spełniają przesłanek określonych art. 104 ust. 1 u.e.r.).

  Ubezpieczonemu uprawnionemu do renty z tytułu niezdolności pracy z ogólnego stanu zdrowia (renta inwalidzka) oraz do renty wypadkowej, wypłaca się świadczenie rentowe wyższe lub wybrane przez ubezpieczonego (art. 25 ust. 1 ustawy wypadkowej). Podobnie w przypadku zbiegu prawa do renty wypadkowej z uprawnieniem do uposażenia z powodu choroby lub utraty sił.

  Podstawa prawna:

  Ustawa kodeks pracy ( Dz. U. z 2015 poz 1502  ze zm.)

   

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć w tym wątku.