Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Autor
  Posty
 • #3726

  Anonim

  Wypadek komunikacyjny – w drodze do pracy o godz, 7-ej rano na przystanku tramwajowym najechał na mnie samochód typu Ducato lub podobny. Od 21 10.2015 r. jestem na zwolnieniu lekarskim płatnym 182 dni a obecnie niepłatnym. Nadal nie jestem zdolna do pracy i jestem w trakcie leczenia. Pracodawca po upływie 182 dniach rozwiązał ze mną umowę o pracę na okres trzech miesięcy (oczywiście już bez świadczenia pieniężnego). Czy to, że byłam emerytką pracującą na pełen etat a wypadek był w drodze do pracy to nie należy mi się odszkodowanie z tytułu BHP?

  #3728

  Pojęcie wypadku przy pracy zostało zdefiniowane w art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jako zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą, a jego skutkiem jest uraz lub śmierć.

  Związek wypadku z pracą musi przejawiać się w ściśle określony sposób, a mianowicie:

  – zdarzenie to musi wystąpić podczas lub w związku z wykonywaniem przez pielęgniarkę czy położną zwykłych czynności albo

  – zdarzenie to musi wystąpić podczas lub w związku z wykonywaniem przez pielęgniarkę czy położną poleceń przełożonych albo

  – zdarzenie to musi wystąpić podczas lub w związku z wykonywaniem przez pielęgniarkę czy położną czynności w interesie pracodawcy nawet bez polecenia albo

  – zdarzenie to musi wystąpić w czasie pozostawania pielęgniarki czy położnej w dyspozycji jednostki zdrowia w drodze pomiędzy jej siedzibą, a miejscem wykonywania pracy.

  Niestety osobie nie będzie przysługiwało odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy. Żaden przepis nie daje możliwości wypłacania rodzaju świadczenia. Natomiast w związku z wypadkiem w drodze do pracy zastosowanie będzie mała ustawa wypadkowa.

  Zgodnie z przepisami ustawy wypadkowej za wypadek przy pracy uważa się również sytuację, gdy wskazane powyżej zależności zachodzą w związku z działalnością, z której osoba fizyczna podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, a mianowicie podczas:

  – wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub współpracy,

  – wykonywania pracy na umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,

  – wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej lub współpracą przy prowadzeniu tej działalności, w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,

  – odbywania szkolenia, stażu w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 poz. 1502 ze zm.)

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć w tym wątku.