Biogaz. Inteligentna energia.

Z końcem lutego 2016 r. zakończyła się realizacja międzynarodowego projektu BIOGAS3, dofinansowanego ze środków UE w ramach programu Intelligent Energy EUROPE. Projekt obejmował działania prowadzone w siedmiu europejskich krajach: Hiszpanii, Francji, Niemczech, Szwecji, Polsce, Irlandii i we Włoszech.
W centrum uwagi projektu BIOGAS3 znajdowały się działania promocyjne oraz tworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji w zakresie zrównoważonej małoskalowej produkcji biogazu z odpadów przemysłu rolno-spożywczego dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej. Podejmowane działania koncentrowały się głównie na tym konkretnym sektorze, będącym zarazem wytwórcą energii i jej konsumentem.
W pierwszej kolejności analizie poddane zostały potrzeby energetyczne użytkowników końcowych oraz trudności, z jakimi się oni borykali, rozważając możliwość wdrożenia instalacji biogazowych. Następnie, na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych, opracowano niezbędne narzędzia. Obejmowały one ograniczające uzależnienie od publicznych dotacji modele współpracy biznesowej i oparty na istniejących technologiach fermentacji beztlenowej (AD) projekt małoskalowego procesu technologicznego i jego promocję oraz udostępnioną na stronie internetowej aplikację komputerową, a także specjalistyczne podręczniki omawiające wdrażanie produkcji biogazu na małą skalę w przemyśle rolno-spożywczym. Zwieńczenie projektu stanowiły działania terenowe, mające na celu promowanie energetyki odnawialnej i udostępnienie użytkownikom końcowym opracowanej metodologii w postaci wstępnych analiz wykonalności, szkoleń, warsztatów, webinariów, materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, itp. Ponadto, w ramach tworzenia sprzyjających warunków dla nowych inwestycji, zorganizowano szereg imprez, umożliwiających nawiązanie kontaktów zawodowych z najbardziej obiecującymi potencjalnymi inwestorami.
Do najważniejszych osiągnięć projektu BIOGAS3 należy zaliczyć udostępnienie informacji na temat strumieni odpadów z sektora rolno-spożywczego oraz zapotrzebowania energetycznego tej branży (ponad 150 respondentów odpowiedziało na dotyczącą tych kwestii ankietę) oraz uświadomienie decydentom politycznym korzyści płynących z proponowanej koncepcji, dzięki zorganizowaniu przeszło 80 spotkań, w trakcie których informowano ich o zaletach koncepcji małych biogazowni oraz barierach dla ich rozwoju.
W ramach projektu BIOGAS3 zorganizowano wizyty studyjne w małych biogazowniach,webinaria, warsztaty, szkolenia stacjonarne i on-line (wzięło w nich udział łącznie ponad 1500 osób). Projekt BIOGAS3 umożliwił nawiązywanie kontaktów biznesowych między przedsiębiorstwami rolno-spożywczymi, dostawcami technologii i innymi podmiotami branżowymi. Dzięki opracowanemu w ramach projektu narzędziu small BIOGAS wykonano ponad 150 wstępnych analiz wykonalności biogazowni. Przeprowadzono konsultacje z potencjalnymi inwestorami (przeszło 300 wstępnych konsultacji) oraz pogłębione spotkania indywidualne z udziałem firm rolno-spożywczych i dostawców technologii (45 spotkań) mające na celu doprowadzenie do zawierania wstępnych umów na realizację małej biogazowni.
Materiały promujące projekt BIOGAS3 wraz z specjalistycznymi podręcznikami i spotami wideo ukazywały się na łamach magazynów technicznych oraz były rozpowszechniane, między innymi, za pośrednictwem sieci European Enterprise Network, organizacji przemysłu spożyczego Food Drink Europe, artykułów prasowych, stron internetowych czy portali społecznościowych takich jak Twitter®, Facebook® i LinkedIn®.
Wszystkie materiały opracowane w ramach projektu BIOGAS3 dostępne są na stronie internetowej www.biogas3.pl do lutego 2018 r.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.