Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

KOMUNIKAT PRASOWY
Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

Od 4 stycznia 2016 roku Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

Do chwili obecnej Agencja Rynku Rolnego zarejestrowała 22 ważne wnioski od sześciu Przedsiębiorców opiewające łącznie na 1593 tony wieprzowiny.

Największym zainteresowaniem cieszy się okres przechowywania:

  •  150 dni – 1082 t.

Następnie:

  • 90 dni – 490 t.
  • 120 dni – 21 t.

Zainteresowanie mechanizmem wśród Przedsiębiorców jest bardzo duże. Odbieramy wiele telefonów z pytaniami. Wyjaśniamy warunki, pomagamy w wypełnianiu dokumentów.

Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny stanowią jeden z mechanizmów interwencyjnych na rynku mięsa w UE. Realizacja powyższego mechanizmu w ramach kompetencji ARR polega na udzielaniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny na terenie Polski zgodnie z zasadami obowiązującymi w UE.

W mechanizmie mogą uczestniczyć Przedsiębiorcy, którzy:

1) mają siedzibę i są zarejestrowani na terenie Unii Europejskiej dla celów podatku VAT,
2) zapewniają chłodnię do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski,
3) są wpisani do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców ARR.

W ramach mechanizmu przechowywane mogą być tusze/półtusze wieprzowe lub elementy powstałe z rozbioru półtusz wieprzowych, określone w załączniku do rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/2334 z dnia 14 grudnia 2015 r., wprowadzającego prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str.10), przez okres 90, 120 lub 150 dni.

Warunkiem przystąpienia do mechanizmu jest:

1) rejestracja Przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR (dotyczy przedsiębiorców jeszcze nie zarejestrowanych),
2) złożenie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w wysokości 20% wnioskowanej kwoty dopłaty, o którą ubiega się Przedsiębiorca,
3) złożenie wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny na formularzu udostępnionym przez Agencję. Wniosek może dotyczyć tylko jednego produktu tj. jednej z kategorii wymienionej w załączniku do ww. rozporządzenia KE.

Wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny należy przesłać na adres: Agencja Rynku Rolnego, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30 lub złożyć bezpośrednio pod podanym powyżej adresem w Kancelarii Ogólnej ARR.

Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do ARR.

Za dzień zawarcia umowy uważa się dzień wysłania faksem (lub e-mailem) do Przedsiębiorcy informacji o przyjęciu wniosku o zawarcie umowy.Termin 28 dni na wprowadzanie wieprzowiny do chłodni jest liczony od następnego dnia od daty zawarcia umowy.

Minimalna ilość wieprzowiny, jaka może zostać objęta umową na dopłaty do prywatnego przechowywania wynosi:

  • 10 ton dla produktów bez kości,
  • 5 ton dla pozostałych produktów.

Dopłatami do prywatnego przechowywania objęte jest mięso dobrej jakości handlowej, które pochodzi od zwierząt:

a) których chów odbywał się przynajmniej przez ostatnie dwa miesiące na terenie UE,
b) utrzymywanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami weterynaryjnymi,
c) ubitych nie wcześniej niż 10 dni przed datą wprowadzenia mięsa do chłodni,
d) których ubój nie nastąpił w wyniku działań nadzwyczajnych (np. ubój z konieczności),

oraz nie posiada cech dyskwalifikujących je do przechowywania lub spożycia po uprzednim przechowywaniu.

„Formularz rejestracyjny”, formularz wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny i dokumenty związane z realizacją mechanizmu oraz „Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

  • w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, tel. (22) 376-78-03, 376-70-60, 376-71-09
  • w Oddziałach Terenowych ARR
  • w telefonicznym punkcie informacyjnym: (22) 661-72-72
  • na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl Nina Mirgos-Kilanowska Rzecznik Prasowy ARR

Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy ARR

Advertisement AdvertisementAdvertisement

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.