Kiedy jest możliwy interwencyjny skup wołowiny?

Interwencyjny zakup wołowiny uruchamiany jest przez Komisję Europejską w sytuacji gdy, przez okres kolejnych dwóch tygodni średnia cena rynkowa (ustalona na podstawie cen tusz klas U, R i O po przeliczeniu na cenę tuszy w klasie R3) w danym państwie członkowskim lub w określonym regionie danego państwa spadnie poniżej 1560 €/t. Komisja Europejska decyduje o zamknięciu interwencyjnego zakupu wołowiny, jeżeli przez okres jednego tygodnia warunek ten nie zostanie spełniony.

Interwencyjnym zakupem w Polsce objęte jest świeże lub schłodzone mięso wołowe uzyskane z buhajków w wieku do 2 lat (kategoria A). Przedmiotem zakupu mogą być tusze i półtusze w klasach R2, R3, O2 i O3, które m.in.:

pochodzą ze zwierząt utrzymywanych na terytorium UE,

uzyskane zostały z tusz, których waga nie przekracza 340 kg,

uzyskały znak zdrowia, określony w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 parlamentu Europejskiego i Rady,

sklasyfikowane zostały zgodnie ze skalą wspólnotową określoną w rozporządzeniu (WE) nr 1183/2006.

Do interwencyjnego zakupu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący obrót mięsem lub żywcem bydlęcym, którzy dokonują uboju we własnym zakresie.

Ceny zakupu ustalane są przez KE w drodze zaproszenia do przetargu na podstawie złożonych ofert.Po uruchomieniu interwencyjnego zakupu wołowiny, oferty mogą być składane do godziny 12.00 w każdy drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca. W ofercie przedsiębiorca określa:

oferowaną ilość produktu, nie mniejszą niż 10 ton,

cenę za 100 kg produktu w klasie R3.

Do oferty powinno być załączone zobowiązanie przedsiębiorcy do spełnienia wszystkich postanowień wynikających z zaproszenia do przetargu. Ponadto, wraz z ofertą przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia w wysokości 30€/100 kg oferowanej do zakupu wołowiny.

Na podstawie złożonych ofert, KOWR przygotowuje zestawienie, które przesyłane jest do KE. Na podstawie otrzymanych z poszczególnych państw członkowskich zestawień ofert, KE ustala maksymalną cenę zakupu wołowiny dla klasy R3. Komisja Europejska może także zadecydować o zastosowaniu współczynnika redukcji w stosunku do oferowanych ilości wołowiny, gdy te przekraczają ilość przewidzianą do zakupu.

Interwencyjny zakup wołowiny prowadzony jest poprzez autoryzowane przez KOWR i wybrane w drodze przetargu centra interwencyjne tj. zakłady odkostniające i/lub chłodnie.

Po ustaleniu przez KE maksymalnej ceny zakupu, KOWR zawiera umowy z przedsiębiorcami, których oferowana cena zakupu jest równa lub niższa niż ustalona przez KE.

Przedsiębiorca, z którym została zawarta umowa zobowiązany jest do poinformowania KOWR o terminie i miejscu uboju zwierząt oraz dostarczenia do wskazanego przez KOWR centrum interwencyjnego umownej ilości wołowiny w ciągu 17 dni od daty zawarcia umowy. Dostawy następują zgodnie z ustalonym z KOWR harmonogramem dostaw.

Dostawa wołowiny objętej umową może nastąpić w kilku partiach, pod warunkiem, że jedna partia wynosi od 10-20 ton.
Przyjęcie półtusz (ćwierćtusz kompensowanych) na zapasy następuje :

w chłodni, w przypadku mięsa z kością przeznaczonego do składowania bez dalszego przetwarzania,
w zakładzie odkostniającym, w przypadku mięsa z kością przeznaczonego do odkostniania.
Przyjęcie ćwierćtusz na zapasy interwencyjne odbywa się w obecności przedstawiciela służb kontroli technicznych KOWR, który dokonuje kontroli wyglądu, klasyfikacji, wagi, temperatury i etykietowania każdej dostarczonej półtuszy/ćwierćtuszy.

Należność za dostarczoną wołowinę wypłacana jest przedsiębiorcy w okresie między 45 a 65 dniem po przyjęciu towaru na zapasy interwencyjne. Należność jest wypłacona za ilość faktycznie dostarczoną i przyjętą, jednak nie przekraczającą ilości określonej w umowie. Jeżeli dostarczona do centrum interwencyjnego wołowina jest innej klasy niż R3, oferowana cena zakupu zostaje skorygowana w oparciu o współczynniki ustalone przez KE dla każdej klasy jakościowej.

Zabezpieczenie złożone przez przedsiębiorcę wraz z ofertą zostaje zwrócone w całości, jeżeli umowa została zrealizowana w co najmniej 95%. W przypadku realizacji poniżej 85% – zabezpieczenie zostaje przejęte przez KOWR.

Ćwierćtusze dostarczone do zakładu odkostniającego podlegają procesowi odkostniania, który przebiega w obecności przedstawiciela służb technicznych KOWR. Uzyskane elementy techniczne tusz powinny spełniać określone przez KOWR wymogi jakościowe. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących jakości elementów technicznych tusz, zakład odkostniający zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu ćwierćtusz wołowych. Po odkostnieniu produkty muszą zostać opakowane i poddane procesowi szybkiego zamrożenia, a następnie przewiezione do chłodni, w której będą przechowywane. Dostawy odkostnionych elementów tusz wołowych odbywają się na podstawie, zatwierdzonego przez KOWR harmonogramu dostaw wołowiny do chłodni.

Po przyjęciu wołowiny do chłodni, podlega ona okresowej i inwentaryzacyjnej kontroli stanu zapasów interwencyjnych. W przypadku stwierdzenia, że podczas przechowywania nastąpiły ponadnormatywne ubytki, straty lub szkody, chłodnia zobowiązana jest do zwrócenia KOWR kosztu zakupów i przechowywania, zgodnie z cennikiem zawartym w umowie.
Źródło:KOWR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.