Konsumenci przekonani, że żywność w Polsce jest bezpieczna dla zdrowia

Konsumenci przekonani, że żywność w Polsce jest bezpieczna dla zdrowia
Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin opublikowało wyniki konsumenckiego badania „Żywność w Polsce”. Badanie miało na celu sprawdzenie, na ile sprzedawane w Polsce warzywa i owoce postrzegane są jako bezpieczne.
Zdecydowana większość badanych uważa, że warzywa i owoce kupowane w Polsce są bezpieczne dla zdrowia (79%), podobny odsetek (78%) deklaruje zaufanie do tego typu produktów. O bezpieczeństwie warzyw i owoców najbardziej przekonani są mieszkańcy dużych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców – 85%), osoby z wyższym wykształceniem (84%) oraz osoby należące do grupy wiekowej 45-54 lat (92,6%). Jedynie około 3% badanych zdecydowanie nie zgadza się z tym, że owoce i warzywa sprzedawane w Polsce są bezpieczne i można mieć do nich zaufanie.
„Żywność w Polsce jest ściśle kontrolowana. Zarówno na etapie produkcji rolniczej, jak
i przetwórstwa, musi spełniać wyśrubowane normy polskie i unijne. Nie zapominajmy, że bezpieczeństwo żywności leży przede wszystkim w interesie producentów. Dlatego przy jej wytwarzaniu stosują siędo zasad tzw. Dobrej Praktyki Rolniczej, dzięki czemu uzyskują wysokie i bezpieczne plony. Cieszy nas, żePolacy mają tego świadomość i postrzegają polską żywność jako bezpieczną” – powiedział Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.”
W Polsce nad bezpieczeństwem żywności czuwa szereg instytucji, które badają dostępną na naszym rynku żywność w poszukiwaniu niebezpiecznych bakterii, wirusów, szkodliwych substancji. Wraz z innymi krajami Unii Europejskiej, Polska należy do systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF). W przypadku wykrycia produktów, które mogą potencjalnie zagrażać ludziom lub zwierzętom uruchamiane są procedury zabezpieczające zdrowie konsumentów. Przykładowo, jeżeli w danym produkcie przekroczone zostaną dopuszczalne poziomy pozostałości środków ochrony roślin, przeprowadzona zostaje ocena ryzyka i w razie potrzeby produkt jest wycofywany z rynku.
Czym są pozostałości środków ochrony roślin?
Pozostałości środków ochrony roślin to śladowe ilości produktów lub ich metabolity, występujące na powierzchni lub wewnątrz zebranych plonów. Jeżeli rolnik stosuje środki ochrony roślin zgodnie z instrukcją na etykiecie oraz z Dobrą Praktyką Rolniczą, pozostałości w zebranych plonach nie powinny przekraczać ustalonych norm handlowych, tzw. najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP). Ważne jest to, że ich przekroczenie niekoniecznie musi oznaczać ryzyko dla zdrowia. Wskazuje jednak, że dany środek ochrony roślin został zastosowany niewłaściwie. Jest to działanie nielegalne i oznacza, że produkty spożywcze nie mogą być wprowadzone do obrotu. W tym miejscu zastosowanie znajdzie system RASFF. Warto przy tym pamiętać, że dopuszczalny poziom pozostałości środków ochrony roślin w żywności został określony w taki sposób, aby produkty trafiające do konsumenta były w pełni bezpieczne.
„W 2015 roku w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności przebadano w Polsce 2202 próbki żywności – w tym owoce, warzywa, zboża a także produkty dla niemowląt i małych dzieci dostępne na rynku. 49% próbek nie zawierało żadnych pozostałości środków ochrony roślin. Śladowe ilości, znacznie poniżej dopuszczalnych wartości stwierdzono w 48% próbek. Ilość próbek, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm, wyniosła 3%.
Z powyższych danych wynika, że dostępne na polskim rynku owoce i warzywa są całkowicie bezpieczne dla konsumentów.” – powiedziała dr Bożena Morzycka, kierownik Pracowni Badania Pozostałości Pestycydów w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Warszawie.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.