Małe biogazownie zasługują na większe wsparcie publiczne

Informacja prasowa z konferencji “Zrównoważone małe biogazownie: tworzenie miejsc pracy i zielonej energii w Europie”, 9 lutego 2016, Bruksela
Małe biogazownie zasługują na większe wsparcie publiczne
9 lutego 2016 r. w Brukseli odbyła się konferencja “Zrównoważone małe biogazownie: tworzenie miejsc pracy i zielonej energii w Europie”, prezentująca m.in. wyniki dwóch międzynarodowych projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy. Projekty te promują produkcję biogazu z odpadów – Biogas³ koncentruje się na pozostałościach rolno-spożywczych, a BioEnergy Farm 2 na wykorzystaniu odchodów zwierzęcych z gospodarstw rolnych. Głównym celem konferencji było pokazanie, że małe biogazownie przynoszą o wiele więcej korzyści niż tylko produkcja energii, dlatego zasługują na większe wsparcie publiczne.
Zagospodarowanie odpadów
Strumienie odpadów rolno-spożywczych, takie jak np. obierki ziemniaków, odpady z ubojni czy odchody zwierzęce, mogłyby potencjalnie stanowić źródło 10-25% energii wytwarzanej w krajach członkowskich UE. Odpady tego typu mogą być przetwarzane lokalnie w małych biogazowniach, dostarczając energii elektrycznej i cieplnej. Korzyści są więc podwójne – nie tylko zagospodarowanie strumienia odpadów, ale też produkcja zielonej energii.
Redukcja emisji metanu
Gospodarstwa prowadzące chów zwierząt są istotnymi źródłami emisji GHG: składowanie obornika czy gnojowicy oraz ich rozprowadzanie na polach prowadzi do znacznych emisji metanu. Biogazownie rolnicze stosujące do produkcji biogazu odchody zwierzęce przynoszą pozytywny efekt środowiskowy, polegający na przechwytywaniu metanu w kontrolowanym procesie fermentacji beztlenowej i wykorzystaniu go jako źródła energii. W tym przypadku produkcja zielonej energii prowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych nie tylko dzięki zastąpieniu paliw kopalnych, ale także dodatkowo dzięki uniknięciu rolniczych emisji metanu.
Dostępność w każdej chwili
Małe biogazownie mogą produkować energię odnawialną przez 24 godziny na dobę. Nie potrzebują wiatru ani słońca – proces wytwarzania biogazu wymaga tylko regularnego dostarczania materii organicznej do fermentora. Biogaz jest więc bardzo niezawodnym źródłem energii odnawialnej. Małe instalacje, promowane w ramach projektów Biogas3 i BioEnergy Farm 2, zapewniają zdecentralizowaną i stabilną produkcję energii, co zwiększa bezpieczeństwo jej dostaw.
Zużycie energii na potrzeby własne: inteligentne wykorzystanie zasobów
Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu konsumpcją energii wiele firm rolno-spożywczych i gospodarstw rolnych mogłoby zużywać wyprodukowaną z biogazu energię na potrzeby własne. Przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, które na miejscu wykorzystują swoje odpady do produkcji biogazu, osiągają oszczędności z tytułu zmniejszenia konsumpcji energii wytworzonej z paliw kopalnych oraz z tytułu uniknięcia kosztów alternatywnego zagospodarowania odpadów. W toku projektów Biogas3 i BioEnergy Farm 2 przeanalizowano i opisano wiele przykładów takich wdrożeń. Należy podkreślić, że dla powodzenia tego typu przedsięwzięcia niezbędne jest między innymi znalezienie odpowiedniej lokalizacji i dostosowanie poziomu produkcji energii z biogazu do potrzeb i profilu konsumpcji energii w danej firmie czy gospodarstwie, a także dobór najbardziej optymalnej dla danego przypadku technologii.
Inteligentne wykorzystanie energii może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju sektora rolno-spożywczego w Europie w nadchodzących latach. W związku z tym istnieje obecnie potrzeba promowania najlepszych przykładów wdrożeń w tym zakresie oraz ułatwiania stosowania najbardziej wydajnych i oszczędnych rozwiązań technologicznych. Wspierają one wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw rolno-spożywczych i przyczyniają się do osiągnięcia zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska systemu produkcji, co to z kolei jest doceniane przez konsumenów.
Zielone miejsca pracy
Dzięki biogazowniom ulokowanym na obszarach nisko zurbanizowanych lokalne społeczności mogą uzyskać korzyści w postaci pojawiania się nowych miejsc pracy. Będą to nie tylko miejsca pracy w sektorze produkcji technologii, ale także przy obsłudze technicznej, transportowej czy związanej ze stosowaniem pofermentu jako nawozu.
Wsparcie publiczne
Sektor mikro i małych biogazowni znajduje się wciąż w fazie wczesnego rozwoju. W związku z tym jednostkowe koszty wytwarzania energii są tu wyższe niż w innych instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jednakże ze względu na liczne korzyści wynikające ze zdecentralizowanego wytwarzania energii z biogazu, takie jak: redukcja emisji metanu i dwutlenku węgla, stałość produkcji, zagospodarowanie odpadów organicznych, produkcja nawozu rolniczego-pofermentu czy tworzenie nowych miejsc pracy, małe biogazownie zasługują na wsparcie publiczne. Take wsparcie ze strony władz lokalnych i instytucji finansujących, uwzględniające i nagradzające liczne środowiskowe i gospodarcze korzyści, z jakimi wiąże się produkcja biogazu, stanowiłoby dla sektora małych biogazowni impuls, dzięki któremu mógłby się on rozwinąć i stać się zauważalnym elementem miksu energetycznego UE.

* * *
Więcej informacji nt. projektów znaleźć można na www.biogas3.eu i www.BioEnergyFarm.eu.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.