Nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny

Nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że aktualnie na publikację oczekuje projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej przyznający Polsce nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny, przeznaczone na łagodzenie skutków ekonomicznych restrykcji weterynaryjnych wprowadzonych w związku z wystąpieniem w Polsce ASF.
Będzie to drugie źródło pomocy dla producentów objętych skutkami ASF, obok rekompensat przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.
Przypominamy, że zgodnie z przygotowanym rozporządzeniem Komisji, pomoc będzie przysługiwała z tytułu uboju świń objętych kodem CN 0103 92 19 (tuczniki) oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11. Pomoc dotyczyć będzie łącznie do 50 tys. zwierząt.
Pomocą zostaną objęte obszary wyznaczone:
 decyzjami wykonawczymi Komisji nr 2016/1367 i 2016/1406,
 aktami prawa lokalnego przyjmowanymi w związku z wystąpieniem ognisk ASF przez powiatowych lekarzy weterynarii lub wojewodów
 częścią III załącznika do decyzji 2014/709/UE, zmienionej decyzjami 2016/1236, 2016/1372, 2016/1405 oraz 2016/1900 (tzw. strefa niebieska).
Pomoc będzie przyznana w przypadku spełnienia następujących warunków:
1) Gdy świnie były utrzymywane na obszarze Polski wymienionym w załączniku do projektu rozporządzenia i podlegały ograniczeniom handlowym w związku z ASF w jakimkolwiek okresie od 1 sierpnia do 18 listopada 2016 r.;
2) Gdy zwierzęta były obecne na obszarze kwalifikującym się do pomocy w dniu, w którym został on objęty restrykcjami lub urodziły się i były chowane na tym obszarze po tym dniu;
3) Gdy zwierzęta zostały ubite w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.;
4) Gdy producent nie skorzystał, w odniesieniu do tych samych sztuk, z pomocy państwa, ubezpieczeń lub wkładu finansowego w ramach rozporządzenia nr 652/2014.
Wśród warunków rozporządzenia Komisji uprawniających do otrzymania pomocy nie będzie warunku niezwiększania produkcji świń.
Uwaga: producent świń nie będzie mógł jednocześnie skorzystać z rekompensat do tych samych świń przewidzianych nowym rozporządzeniem oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych
W rozporządzeniu Komisji przewidziano następujące stawki pomocy:
1) lochy – 0,34 EUR/kg (1,44 PLN/kg) masy tuszy;
2) inne świnie: różnica między ceną raportowaną przez Polskę w regionie, w którym zlokalizowane jest gospodarstwo producenta w tygodniu dostawy świń do ubojni i ceną rzeczywiście zapłaconą producentowi zgodnie z fakturą, ale nie więcej niż:
(a) 0,23 EUR/kg (0,97 PLN/kg) dla świń o masie tuszy do 93 kg;
(b) 0,34 EUR/kg (1,44 PLN/kg) dla świń o masie tuszy powyżej 93 kg, ale nie więcej niż 105 kg;
(c) 0,46 EUR/kg (1,94 PLN/kg) dla świń o masie tuszy powyżej 105 kg.
Obszar objęty pomocą to zgodnie z wnioskiem Polski obszar tzw. małych pasków (decyzje Komisji 2016/1367 i 2016/1406 oraz obszary wyznaczone aktami prawa lokalnego wokół ognisk ASF, a także obszar części III załącznika do decyzji 2014/709/UE (tzw. strefa niebieska).

Aktualnie trwają prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów wdrażającym rozporządzenie Komisji w sprawie nadzwyczajnych środków wsparcia rynku, tak aby umożliwić jego realizację.
Źródło:MRiRW

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.