O praktycznych aspektach projektowania i instalowania sys-temów fotowoltaicznych podczas InEnerg® we Wrocławiu!

O praktycznych aspektach projektowania i instalowania sys-temów fotowoltaicznych podczas InEnerg® we Wrocławiu!

Ilość systemów fotowoltaicznych instalowanych w Polsce dynamicznie rośnie. Wiele wskazuje na to, że w roku 2016 trend ten ulegnie dalszemu nasileniu. Jednak jest to wciąż rynek młody, na którym ważna jest wymiana doświad-czeń oraz podnoszenie umiejętności przez projektantów oraz instalatorów systemów PV.

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, REECO wraz z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki zapraszają na warsztaty służące pogłębieniu i ugruntowaniu wiedzy oraz umiejętności w zakresie projektowania i instalowania systemów fotowoltaicznych, które odbędą się 13. kwietnia 2016 roku w ramach Mię-dzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg® we Wrocławiu. Podczas warsztatów zostaną omó-wione poszczególne etapy realizacji inwestycji w system fotowoltaiczny, tj. projektowanie, montaż, przyłączanie do sieci dystrybucyjnej oraz monitoro-wanie pracy systemów PV oraz zostaną wskazane błędy popełniane najczę-ściej na poszczególnych etapach. Formuła warsztatów umożliwi komunikację prowadzącego z uczestnikami służącą wymianie doświadczeń oraz szerszemu omówieniu zagadnień, które w ocenie uczestników sprawiają najwięcej trud-ności. Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonego szkoleniowca Cen-trum Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, będącego instala-torem z wieloletnią praktykę w Niemczech i Polsce. Celem warsztatów jest pogłębienie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, montażu, przyłączania do sieci dystrybucyjnej oraz monitorowania systemów PV. Wydarzenie te skierowane jest głownie do projektantów i instalatorów systemów PV.

Znakomitą okazją do zapoznania się z aktualnymi trendami branży energe-tycznej oraz wymiany doświadczeń, także w obszarze odnawialnych źródeł energii a w tym fotowoltaiki, będą Międzynarodowe Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg®. Druga edycja imprezy organizowanej przez REECO Poland odbędzie się w dniach
13-14 kwietnia 2016 r. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.