Ochrona gruntów rolnych. Wytyczne UE

Komisja Europejska opublikowała wytyczne mające pomóc państwom członkowskim w ochronie gruntów rolnych przed zagrożeniami takimi jak spekulacja cenowa i koncentracja własności.
Państwa członkowskie mają prawo do ograniczenia sprzedaży gruntów rolnych, aby chronić społeczności wiejskie oraz promować zrównoważone rolnictwo. Muszą jednak przy tym przestrzegać prawa UE, w szczególności przepisów dotyczących swobodnego przepływu kapitału. W 2015 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko tym państwom członkowskim, które dyskryminują inwestorów z innych krajów UE i nakładają nieproporcjonalne ograniczenia na inwestycje transgraniczne. W dzisiejszym komunikacie Komisja przedstawia państwom członkowskim wskazówki dotyczące regulowania sprzedaży gruntów rolnych w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Główne elementy wytycznych Komisji
W komunikacie wyjaśniono, że państwa członkowskie mogą kontrolować sprzedaż gruntów rolnych. Jak wyjaśnił Trybunał Sprawiedliwości, niektóre ograniczenia można stosować pod pewnymi warunkami:
• uprzednie zezwolenie ze strony organów krajowych na nabycie gruntów;
• ograniczenia wielkości nabywanych gruntów;
• prawo pierwokupu umożliwiające niektórym kategoriom nabywców zakup gruntów rolnych przed innymi. Przywilej ten można przyznać: rolnikom dzierżawiącym grunty rolne, sąsiadom, współwłaścicielom oraz skarbowi państwa;
• interwencja cenowa państwa.
Niemniej jednak prawo UE nie zezwala na ograniczenia o charakterze dyskryminującym, takie jak ogólny wymóg w zakresie miejsca zamieszkania stanowiący warunek wstępny dla nabycia gruntów.
Nieproporcjonalne ograniczenia dotyczące inwestycji transgranicznych również są niezgodne z prawem. W oparciu o orzecznictwo nieproporcjonalne ograniczenia obejmują przede wszystkim:
• nakładanie obowiązków w zakresie samodzielnego prowadzenia gospodarstwa;
• zakazywanie spółkom zakupu gruntów;
• wymaganie kwalifikacji rolniczych jako warunek wstępny zakupu gruntów.
Komunikat jest odpowiedzią na marcowe wezwanie Parlamentu Europejskiego, który zwrócił się do Komisji o ustanowienie jasnych i kompletnych kryteriów regulacji rynku gruntów w celu zapewnienia równych warunków działania w zgodzie z prawem UE.

Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.