Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” na lata 2019-2023 r. Jest ona kontynuacją trzech dotychczasowych edycji Programu realizowanych nieprzerwanie od 2003 r.

W czwartej edycji, na lata 2019-2023, zaplanowano realizację 45 zadań badawczych, które zostały ujęte w cztery grupy tematyczne:

1. Kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach;

2. Ocena występowania chorób odzwierzęcych;

3. Ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich;

4. Panel szkoleniowy uwzględniający szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.

Przy opracowywaniu aktualnej edycji Programu, wzorem lat poprzednich uwzględniono oprócz kontynuowanych zagadnień, aktualną europejską i światową  sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych zwierząt, monitorowanie zagrożeń obecnych i przewidywanych, a także nowe zadania określone przepisami Unii Europejskiej.

Zasadniczym celem Programu jest stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Pierwsza grupa tematów to kontynuacja dotychczasowej problematyki, pozwalająca na jej dotychczasowe monitorowanie i śledzenie tendencji rozwoju. Taka ocena stanowi szczególnie cenne narzędzie dla analizy ryzyka w obszarach objętych badaniami.

Kolejna grupa zadań dotyczy badań mających na celu potwierdzenie statusu Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa wolnego od określonych chorób zakaźnych  zwierząt. Potwierdzenie to eliminuje ograniczenia w międzynarodowym obrocie zwierzętami i żywnością pochodzenia zwierzęcego. Brak takich badań mógłby doprowadzić do konieczności badania całej pochodzącej z Polski żywności, co oznaczałoby jednoznacznie podniesienie jej ceny i równocześnie zmniejszało konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.

Trzecia grupa zadań to  nowe zadania  będące odpowiedzią na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną i prawną w Unii Europejskiej w obszarze realizacji Programu.

Również sprawdzonym wzorem poprzednich edycji wprowadzono panel szkoleniowy dotyczący szkoleń specjalistycznych dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Szkolenia te są integralną częścią obowiązkowego szkolenia ustawicznego dla pracowników Inspekcji i osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli urzędowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Realizacja Programu będzie wymagała wydatkowania z budżetu państwa w latach 2019-2023 kwoty 75 916 000 zł. Wydatki z budżetu państwa zostaną określone zgodnie z harmonogramem ich wydatkowania w ustawach budżetowych na poszczególne lata w części 32-Rolnictwo.

Program „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” w latach 2019-2023, tak jak dotychczas, będzie realizowany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Z perspektywy wieloletniej oceny realizacji Programu Wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” w latach 2003-2018” daje ona podstawy do stwierdzenia, ze realizacja przedmiotowego programu przyczynia się do wywiązywania się Polski z obowiązków nałożonych na  kraje członkowskie  przepisami UE, w zakresie, jaki ten program obejmuje.

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.