Od 15 stycznia można składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego

W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku wraz z instrukcją zostanie wkrótce udostępniony.  
Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
3. Ziemniak.
O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:
1. Złoży w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 r. wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora publicznego na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
2. Posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o  łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;
3. Zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu:
1. zakupiony od:
1. przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym,
2. rolnika wpisanego do ewidencji rolników, prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie,
3. podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2. wytworzony:
1. przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, albo
2. w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników,
w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.

Advertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.