Opłaty za wniosek na zatrudnienie cudzoziemców

W odpowiedzi projekty rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ustawy o promocji zatrudnienia samorząd rolniczy przedstawił swoje uwagi.
Odnośnie projektu rozporządzenia MRPiPS w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przekazano, że rozporządzenie w § 2 pkt. 4) określa wysokość wpłaty wnoszonej w przypadku zatrudnienia pracownika sezonowego – i wynosi ona 30 zł od osoby.
Samorząd rolniczy zakwestionował wysokość tej opłaty i przypomniał, że dotychczasowa rejestracja oświadczeń była bezpłatna. Co prawda wprowadzenie 30-złotowych opłat wpłynie na zmniejszenie skali nadużyć, a przez to na uszczelnienie systemu, jednak w przypadku gospodarstw rolnych zarówno ogrodniczych, jak i sadowniczych, które zwykle sezonowo zatrudniają jednocześnie kilkunastu, czy kilkudziesięciu cudzoziemców, to łączna suma opłat za wszystkie oświadczenia wydaje się zbyt wysoka.
Odnośnie projektu rozporządzenia w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca wniesiono o uzupełnienie wykazu działalności, w których wydawane są pozwolenia na pracę sezonową o „Chów i hodowlę bydła mlecznego nr PKD 01.41.Z”.
Zdaniem samorządu rolniczego w hodowli bydła mlecznego też występuje sezonowość produkcji mleka: wraz z nadejściem wiosny, kiedy wciąż jeszcze spora część stad jest wyprowadzana na pastwiska, wprowadza się inne pasze (siano, sianokiszonki) do żywienia krów, co powoduje większą pracochłonność produkcji (przygotowywanie pasz, wypędzanie stad, dłuższe udoje). Ze względu na sezonowość prac w rolnictwie właśnie przy bydle mlecznym, które wymaga większego nakładu pracy mimo stosowania automatyzacji w gospodarstwach, potrzebna byłaby pomoc w sezonie wiosenno-letnim.
Źródło:KRIR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.