Podejmiemy działania w kierunku wyjaśnienia zarzutów dotyczących jaj z Polski

Podejmiemy działania w kierunku wyjaśnienia zarzutów dotyczących jaj z Polski

Republika Czeska jest od wielu lat jednym z najważniejszych partnerów Polski w handlu artykułami rolno-spożywczymi. Zajmuje trzecią pozycję wśród krajów, do których Polska eksportuje swoje produkty.

Niestety, od 2012 roku Republika Czeska regularnie kwestionowała w mediach jakość
i bezpieczeństwo polskiej żywności dostarczanej na swój rynek. W tym tygodniu minister rolnictwa Republiki Czeskiej Marian Jureczka, podczas konferencji prasowej kwestionował jakość jaj pochodzących z Polski oraz m.in. zarzucał Polsce stosowanie cen dumpingowych.

Polska żywność jest kontrolowana zgodnie ze standardami, a przypadki nieprawidłowości, które, choć nie powinny, zdarzają się w całej Unii Europejskiej, powinny być rzetelnie wyjaśniane przez właściwe służby. Niedopuszczalne jest upowszechniane negatywnych opinii o produktach przed dokładnym zbadaniem każdego przypadku przez odpowiednie inspekcje polskie i czeskie oraz rzetelnym ustaleniu stanu faktycznego. Przekazanie informacji
o zaobserwowanych nieprawidłowościach do opinii publicznej powinno nastąpić dopiero po dokładnym zbadaniu sprawy, wówczas, gdy możliwe jest przekazywanie faktów, a nie podejrzeń i niesprawdzonych informacji. Niestety, strona czeska bardzo często nie stosuje się do tej zasady.

Doniesienia, jakoby polskie jaja sprzedawane do Czech były niewłaściwej jakości, są bezzasadne. Uzasadniają to wyniki licznych kontroli Biura ds. Bezpieczeństwa Żywności
i Weterynarii Komisji Europejskiej (FVO), nie wskazujące na jakiekolwiek uchybienia
w zakresie utrzymania zwierząt, ich żywienia oraz leczenia. Przeprowadzona w Polsce
w ubiegłym roku kontrola Inspektorów FVO oceniła pozytywnie działania polskiej Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad żywnością oraz obrotem i stosowaniem leków.

W odniesieniu do zarzutu strony czeskiej na temat wygenerowania 10 powiadomień
w systemie RASFF o niewłaściwej jakości zdrowotnej jaj pochodzących z Polski, należy podkreślić, że powiadomienia w systemie RASFF zostały wygenerowane, ale żadne z nich nie dotyczyło jakości jaj z Polski. Na początku lipca br. czeskie służby weterynaryjne poinformowały stronę polską o nieprawidłowościach w oznakowaniu 160 000 szt. jaj z Polski. Aktualnie trwają czynności kontrolne w podmiocie wskazanym we wniosku jako producent kwestionowanej przez służby czeskie partii jaj.

Należy zaznaczyć, że przepisy określające podstawowe wymagania w zakresie prawa żywnościowego oraz obowiązki podmiotów biorących udział w obrocie żywnością zostały określone na poziomie unijnym i obowiązują we wszystkich państwach członkowskich. Podmioty działające na rynku spożywczym muszą zapewnić na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, że żywność będąca w ich posiadaniu jest zgodna z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolować przestrzeganie tych wymogów.
Polska spełnia wszystkie wymagania dotyczące kontroli i monitorowania jakości artykułów rolno-spożywczych, dlatego uznaje za niezrozumiałe, powtarzające się przypadki podważania w Czechach solidnej jakości polskich produktów rolno-spożywczych.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmie stosowne działania w kierunku wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.