Późnowiosenne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych

mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG-PIB, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Wiosenne odchwaszczanie ozimin zarówno jako podstawowy system ochronny bądź tylko korekcyjny, po niewystarczającej skuteczności zabiegów wykonanych jesienią powinno się przeprowadzić w jak najszybszym terminie po rozpoczęciu wegetacji zbóż. Optymalne do wzrostu roślin warunki atmosferyczne i dostęp do niezbędnych składników pokarmowych, powodują, że zarówno uprawy jak i niepożądane chwasty, dość szybko osiągają kolejne fazy rozwojowe, a to z kolei może być problemem podczas doboru i stosowania herbicydów. Aplikacja w niewłaściwym dla nich terminie może zarówno nie przynieść oczekiwanego rezultatu chwastobójczego, jak i spowodować uszkodzenie rośliny uprawnej. Terminy zabiegów wiosennych muszą być zatem dostosowane nie tylko do stanu i stopnia zachwaszczenia, ale także do fazy rozwojowej zbóż. O ile termin rozpoczęcia wiosennych zabiegów dla większości preparatów zaczyna się od momentu ruszenia wegetacji, a część nieco później, bo od początku lub pełni krzewienia, to różnią się ostatecznym czasem do kiedy mogą zostać użyte. Wiele preparatów pomimo identycznego składu (substancji czynnych), może zdecydowanie różnić się terminami wykonania zabiegów, możliwością użycia w poszczególnych roślinach lub maksymalną dawką stosowania (np. herbicyd Dobler 50 SC można aplikować w pszenicy ozimej do fazy 2 kolanka, natomiast w pszenżycie ozimym tylko do początku fazy wzrostu źdźbła). Podczas wyboru herbicydu do zastosowania późną wiosną niezwykle istotne jest aby wnikliwie zapoznać się z etykietą środka, gdyż wynikające z różnej rejestracji preparatów różnice w zaleceniach (zwłaszcza terminu zakończenia oprysku) mogą nieco dezorientować.
Czym zatem możemy chronić zboża ozime późną wiosną, będące w wysoko rozwiniętych fazach rozwojowych?
Po rozpoczęciu przez zboża fazy strzelania w źdźbło mamy ostatnią możliwość zastosowania jednoskładnikowych herbicydów zwalczających chwasty dwuliścienne, zawierających: chlorsulfuron (np. Sulfen 75 WG), florasulam (Dobler 50 SC) oraz tribenuron metylowy (np. Granstar 75 WG). Etykiety niektórych herbicydów z tribenuronem metylu (np. Nuance 75 WG)dopuszczają ich łączenie z fenoksapropem (Foxtrot 069 EW), w celu dodatkowej eliminacji chwastów jednoliściennych. Do zwalczania gatunków dwuliściennych służą także mieszaniny mekopropu-P z karfentrazonem etylu (np. Platform 61,5 SG) lub tribenuronem metylowym (np. Granstar Power 74,4 SG). Jednoczesne usunięcie chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych możliwe jest przy użyciu preparatu Atlantis 12 OD (jodosulfuron metylosodowy + mezosulfuron metylowy). Spektrum zwalczanych przez ten herbicyd gatunków dwuliściennych można zwiększyć poprzez zastosowanie mieszanin zbiornikowych ze środkami Grodyl 75 WG, Sekator 125 OD, Mustang 306 SE lub Granstar 75 WG.
Faza pierwszego kolanka, to termin, w którym jeszcze możemy zwalcza
miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne za pomocą piroksysulamu (np. Mover 75 WG lub Nomad 75 WG), pamiętając o konieczności dodania adiuwantu Atpolan Bio 80 EC lub Olstick 90 EC. Kompleksowe usuniecie z łanu miotły zbożowej oraz gatunków dwuliściennych zapewnia także zastosowanie mieszaniny tifensulfuronu metylowego z chlorosulfuronem (np. Chisel Nowy 51,6 WG + adiuwant Trend 90 EC), aminopyralidu z piroksysulamem i florasulamem (np. Lancet Plus 125 WG + adiuwant Atpolan Bio 80 EC lub Olbras 88 EC) oraz tifensulfuronu metylowego + metsulfuronu metylowego, ale tylko ta zarejestrowana do aplikacji w dawce 90 g/ha (np. Herkules 75 WG lub Toto 75 WG). W niesprzyjających warunkach do preparatów Herkules 75 WG lub Toto 75 WG można dodać adiuwant Asystent+ 90 EC, lub zmieszać z herbicydami: Galaper 200 EC, Fluroherb 200 EC lub Herbistar 200 EC dla lepszego efektu chwastobójczego w odniesieniu do gatunków dwuliściennych. Tifensulfuron metylowy + metsulfuron metylowy w dawce 75 g/ha (np. Chenkar 750 WG) wykazuje średnią skuteczność w eliminacji miotły zbożowej. Gatunki jednoliścienne, usunąć można herbicydami takimi jak np. Fenoxinn 110 EC lub Herbos 110 EC, zawierającymi fenoksaprop-P-etylu w ilosci 110 g/l. Po połączeniu tych środków z herbicydami: Tristar 50 SG, Trimax 50 SG, Triben Super 50 SG, Galaper 200 EC, Fluroherb 200 EC lub Herbistar 200 EC pozbędziemy się jednocześnie chwastów dwuliściennych. Do fazy pierwszego kolanka zbóż eliminujemy chwasty dwuliścienne za pomocą takich substancji czynnych jak: metsulfuron metylu (np. Primstar 20 SG, Superherb 20 SG) oraz jego mieszanin z preparatami Galaper 200 EC, Fluoroherb 200 EC lub Herbistar 200 EC, a w niekorzystnych warunkach z adiuwantem Asystent 90 EC. Także mieszaniny 2,4-D + fluroksypyr (np. Gold 450 EC) i aminopyralid + florasulam (np. Dragon 450 WG) pomogą usunąć niepożądane gatunki dwuliścienne. Łączne zastosowanie substancji czynnej aminopyralid + florasulam z herbicydem Apyros 75 WG lub Attribut 70 WG pozwoli dodatkowo wyeliminować z łanu miotłę zbożową.
Środki stosowane do fazy drugiego kolanka w celu jednoczesnego zniszczenia chwastów jedno- i dwuliściennych to sulfosulfuron (np. Apyros 75 WG lub Nylon 75 WG z adiuwantem Atpolan 80 EC) oraz mieszanina pinoksadenu z florasulamem (np. Axial One, Axial Komplett). Miotłę zbożową i gatunki dwuliścienne wyeliminujemy także za pomocą mieszanin mezosulfuron metylowy + tienkarbazon metylu + jodosulfuron metylosodowy (np. Atlantis Star + adiuwant Biopower) oraz propoksykarbazon sodu + mezosulfuron metylowy (Monolith 11,25 WG + adiuwant Biopower). Do czasu osiągnięcia tej fazy można eliminować chwasty dwuliścienne wykorzystując preparaty jednoskładnikowe zawierające amidosulfuron (np. Ambasador 75 WG), florasulam (np. Dobler 50 EC) fluroksypyr (np. Fluroherb 200 EC, Herbistar 200 EC), mekoprop-P (np. Chwastox MP 600 SL), tribenuron metylowy 50 % (np. Triben Super 50 SG lub Trimmer 50 SG + adiuwant Trend 90 EC) oraz MCPA (np. Chwastox AS 600 SL). Wiele z tych herbicydów dopuszczone jest do mieszania z innymi środkami np. Chwastox 600 MP SL (mekoprop-P) z Chwastoxem Turbo 340 SL, niektóre środki zawierające tribenuron metylowy (m.in. Trimax 50 SG, Toraya 50 SG) z herbicydami Galaper 200 EC, Fluoroherb200 EC lub Herbistar 200 EC oraz niektóre preparaty z fluroksypyrem (m.in. Herbistar 200 EC) z herbicydami Galmet 20 SG lub Primstar 20 SG lub Superherb 20 SG. Zarejestrowane środki wieloskładnikowe to mieszaniny 2,4-D z florasulamem (np. Mustang 306 SE lub Kojot 306 SE), 2,4-D z florasulamem i aminopyralidem (np. Mustang Forte 195 SE), chlopyralid + florasulam (np. Kantor Perfect), diflufenikan + florasulam (np. Saracen Delta 550 SC) oraz MCPA z dikambą (np. MCPA Plus 340 SL lub Weedox Plus 340 SL).
Faza 3 kolanka zbóż to ostateczny termin zwalczania chwastów jednoliściennych poprzez stosowanie preparatów zawierających fenoksaprop-P-etylu (np. Fantom 069 EW lub Puma Uniwersal 069 EW). Mieszanina zbiornikowa tych herbicydów z Sekatorem 125 OD umożliwia zwiększenie zakresu zwalczania chwastów o gatunki dwuliścienne, należy jednak pamiętać aby takich mieszanin nie aplikować później niż w fazie 4-6 liści miotły zbożowej. Jeżeli kłopot sprawiają tylko chwasty dwuliścienne pozbywamy się ich stosując MCPA 500 g/l (np. Agritox 500 SL) lub metsulfuron metylowy (np. Coma 20 WG), który dodatkowo można łączyć ze środkiem Aurora 40 WG.
Początek fazy liścia flagowego to termin, w którym najpóźniej możemy wyeliminować z łanu chwasty jednoliścienne, a umożliwia to zastosowanie pinoksadenu (np. Axial 100 EC + adiuwant Adigor 440 EC, Fraxial 50 EC). Do tej fazy rozwojowej zbóż możemy opryskiwać chwasty dwuliścienne preparatami zawierającymi fluroksypyr (np. Starane 250 EC, Saroksypyr 250 EC), tritosulfuron (np. Alladyn 71,4 WG) oraz tifensulfuron metylowy + tribenuron metylowy, który w herbicydach zawierających te substancje w stężeniu 40 % + 10 % (tak jak np. Rubin SX 50 SG), niszczy także miotłę zbożową. Tritosulfuron można użyć w mieszaninie zbiornikowej wraz ze Starane 250 EC i adiuwantem Dash HC. Większość preparatów z fluroksypyrem także przewidziana jest do mieszania z innymi środkami, lecz z uwagi na różny dobór przez producentów środków do połączenia (m.in. Helmstar 75 WG, Helm Tribi 75 WG, Chwastox Extra 300 SL, Pleban 75 WG), najlepiej zapoznać się z etykietą wybranego herbicydu.
Koniec fazy liścia flagowego to ostateczny termin wykonania zabiegu herbicydowego w zbożach ozimych. Preparaty, zarejestrowane do tak późnego terminu aplikacji służą do zwalczania głównie chwastów dwuliściennych, a są to mieszaniny florasulamu z tribenuronem (np. Saracen Max 80 WG), metsulfuronu metylu z tribenuronem metylu (np. Blusky 500 WG, Mofat 500 WG) oraz tritosulfuronu z florasulamem (np. Biathlon 4D, do którego można dodać adiuwant Dash HC, aby wspomóc działanie na zaawansowane rozwojowo chwasty). Herbicydy eliminujące dodatkowo w średnim stopniu miotłę zbożową to tifensulfuron metylowy z metsulfuronem metylowym (np. Tivmetix OD) oraz tifensulfuron metylowy z tribenuronem metylowym (np. Pygmee 550 WG, Nautius WG).
Późne terminy zabiegów herbicydowych często łączą się z aplikacją innych agrochemikaliów np. regulatorów wzrostu i niektórzy producenci już w etykietach-instrukcjach stosowania zalecają stosowanie takich mieszanin (np. Mustang Forte 195 SE + Antywylegacz Płynny 675 SL lub Moddus 250 EC). Dzięki takiemu łączeniu zabiegów ogranicza się wjazd na pole co skutkuje zaoszczędzeniem czasu, zmniejszeniem zużycia paliwa oraz stopnia ugniecenia gleby. Należy jednak pamiętać, aby podczas mieszania ze sobą agrochemikaliów nie naruszać wyraźnych zakazów ich łączenia, jeśli takowe zostały określone w etykietach. Etykiety-instrukcje stosowania wszystkich zarejestrowanych herbicydów dostępne są na stronie MRiRW.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.