Pozwolenia na przywóz towarów rolno-spożywczych.

Pozwolenia na przywóz towarów
Handel niektórymi towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi objęty jest wymogiem
posiadania pozwolenia na przywóz. Zakres oraz zastosowanie pozwoleń na przywóz
określa rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
Obrót towarami rolnymi wewnątrz Unii Europejskiej, np. przywóz do Polski z Buł-
garii, Niemiec czy Hiszpanii, uważany jest za wymianę wewnętrzną i nie wymaga
posiadania pozwolenia.
Objęcie towarów rolno-spożywczych procedurami celnymi dopuszczenia do swobodnego
obrotu wymaga przedstawienia, wraz ze zgłoszeniem celnym, pozwolenia na przywóz.
O objęciu towaru daną procedurą decydują Służby Celne.
Oznacza to, że każdy przedsiębiorca, który zamierza wprowadzać do obrotu towary
rolno-spożywcze w ilościach powyżej ilości określonych w Załączniku nr II część I rozporządzenia
Komisji (WE) nr 376/2008, jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia
na przywóz wydawanego przez ARR bądź właściwe instytucje innych państw członkowskich
UE.
Pozwolenie jest wydawane na 8-znakowy kod towaru, tzw. kod Nomenklatury Scalonej
(CN), określony we Wspólnej Taryfie Celnej. Na podstawie kodu CN można stwierdzić,
do którego sektora w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych należy dany towar
oraz czy obrót nim jest objęty wymogiem posiadania pozwolenia na przywóz.
Klasyfikacja taryfowa towarów należy do kompetencji Służby Celnej. Przedsię-
biorca zobowiązany jest znać właściwy kod towaru będącego przedmiotem obrotu
z krajem trzecim.
Żródło:ARR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.