Przedwschodowa i powschodowa ochrona kukurydzy przed zachwaszczeniem

 

Przedwschodowa i powschodowa ochrona kukurydzy przed zachwaszczeniem

Hanna Gołębiowska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

Orzechowa 61, 50-540 Wrocław

h.golebiowska@iung.wroclaw.pl

O konieczności użycia herbicydów w najwyższym stopniu decyduje nasilenie chwastów w łanie oraz ich siła konkurencji. Na tej podstawie możliwe jest podjęcie właściwego wyboru dawki środka chwastobójczego i użycia go we właściwym terminie. Lista herbicydów jest długa i każdy wybór jest uzasadniony, jeżeli poparty jest wiedzą o zachwaszczeniu wynikającą z historii pola, a środki stosowane są zgodnie z instrukcją.

Na wzrost zachwaszczenia duży wpływ ma przebieg wiosennych warunków pogodowych, długotrwałe ochłodzenie i przymrozki. Taki przebieg pogody znacznie opóźnia wschody kukurydzy, a rzadko szkodzi chwastom, które w tym czasie mogą już osiągać wysokie stadia rozwojowe. Ponieważ kukurydza należy do roślin rolniczych nie tolerujących zachwaszczenia, o powodzeniu uprawy decyduje całkowite ich usunięcie, najpóźniej do fazy 6-8 liści. Spośród około 60 gatunków chwastów towarzyszących uprawie kukurydzy najliczniej w łanie występują: chwastnica jednostronna i komosa biała oraz w mniejszym nasileniu rumianowate, bratek polny czy przetaczniki, duże zagrożenie stanowią również rdesty. W tej sytuacja eliminacja chwastów powinna rozpocząć się już po siewie. Zakaz stosowania atrazyny w znacznym stopniu ograniczył możliwość wykonywania zabiegów bezpośrednio po siewie. Po jej wycofaniu, na liście środków dopuszczonych do użycia najliczniejszą grupę stanowiły preparaty należące do grupy regulatorów wzrostu skuteczne w niszczeniu komosy białej i wielu chwastów dwuliściennych, zawierające jako substancje czynne 2,4-D, MCPA, dikambę. Z tego powodu rzadziej stosowane są samodzielnie, a często dodawane do innych herbicydów w celu poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów. Oprócz wyżej wymienionych środków, liczną grupę stanowią mieszaniny z dodatkiem terbutylazyny, jedynej substancji aktywnej pochodzącej z tej samej grupy chemicznej, co atrazyna, lecz mniej „agresywnej” dla środowiska. Stosowane przed wschodami, do fazy 3 liści kukurydzy i na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych, z dobrym skutkiem zabezpieczają plantację przed konkurencją gatunków nawet tych późnowschodzących i są dobrze tolerowane przez większość odmian kukurydzy. Obecnie dobrych rezultatów ograniczania zachwaszczenia w tym terminie można spodziewać się po wprowadzeniu petoksamidu oraz jego mieszanin z terbutyloazyną czy sulkotrionem i rimsulfuronem. Po wycofywaniu z rynku dużej gamy produktów doglebowych z udziałem acetochloru mieszaniny te stanowią dla nich dobrą alternatywę.

Aktualnie około 70% zasiewów kukurydzy jest chronione przed chwastami po wschodach, ze względu na lepszą możliwość doboru herbicydu do stopnia zachwaszczenia zasiewów i składu gatunkowego zbiorowiska chwastów. Często brak opadów w tym okresie powoduje, że zwalczenie chwastów po wschodach kukurydzy jest dość ryzykowne i co prowadzi do znacznego opóźnienia wykonywania zabiegów nalistnych.

Najszersze możliwości zastosowania mają herbicydy z grupy sulfonylomocznikowych (foramsulfuron z jodosulfuronem metylosodowym, nikosulfuron, rimsulfuron), szybko rozkładające się w środowisku glebowym, bez negatywnego działania następczego. Użycie ich w nowoczesnych formulacjach bez efektu znoszenia, z różnego rodzaju wspomagaczami, czy aktywatorami oraz aplikowanie różnymi metodami pozwala znacznie poprawić skuteczność chwastobójczą. Ich wadą jest krótki okres działania oraz słaba skuteczność niszczenia komosy białej, zagrażającej w zachwaszczeniu wtórnym, a jednostronne stosowanie stwarza możliwość pojawienia się odporności niektórych gatunków na ich działanie. Możliwość użycia ich w dawkach dzielonych oraz łączenia z substancjami aktywnymi o różnym mechanizmie działania przynosi dobre rezultaty zarówno w skuteczniejszym zwalczaniu perzu właściwego, jak i dłuższym utrzymaniu plantacji bez konkurencji chwastów.

Dobre zwalczanie chwastów prosowatych i komosy białej oraz innych gatunków dwuliściennych takich jak bodziszka drobnego, gwiazdnicy polnej, jasnot, przetaczników, a nawet gatunków ciepłolubnych jak psianki czarnej czy szarłatu szorstkiego, można osiągnąć stosując herbicydy zawierające substancje czynne sulkotrion, mezotrion czy tembotrion dodatkowo zalecanych do zwalczania gatunków kapustowatych.

Na stanowiskach, gdzie pojawia się problem zachwaszczenia samosiewami rzepaku i rdestami, dobre działanie chwastobójcze wykazuje mieszanina tritosulfuronu z dikambą wzmocniona dodatkiem adiuwanta. Natomiast tam, gdzie licznie pojawia się przytulia czepna nawet w stadium 7-8 okółków, zaleca się stosować gotową mieszaninę 2,4-D z florasulamem, a jeżeli oprócz niej pojawią się gatunki prosowate można dołożyć jednego z sulfonylomoczników. Natomiast do eliminowania z dobrym rezultatem głównie siewek bądź części nadziemnych wielu uciążliwych gatunków dwuliściennych nadaje się bromoksynil w formie proszkowej i płynnej lub z dodatkiem terbutyloazyny dla zwiększenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów (Tab. 1 i 2).

W celu ograniczenia występowania zachwaszczenia wtórnego głównie gatunkami późnowschodzącymi, zaleca się stosować herbicydy systemem dawek dzielonych. Natomiast, by zwiększyć spektrum zwalczanych chwastów można je wzajemnie mieszać lub łączyć z innymi substancjami aktywnymi. Przykładem takiego wykorzystania jest nikosulforon stosowany w mieszaninie z mezotrionem, jako kompletny powschodowy herbicyd Elumis 105 ED. Mimo, że pojedyncze substancje aktywne są od kilku lat stosowane samodzielnie, to dzięki ich odpowiedniemu doborowi w herbicyd wieloskładnikowy o formulacji powodującej wykonanie oprysku bez znoszenia i lepszemu pokryciu powierzchni liścia możliwe jest wydłużenie efektu chwastobójczego, aż do późnych faz rozwojowych kukurydzy.

Wydaje się, że w sytuacji ograniczonego wyboru środków chwastobójczych, sygnałów dochodzących od rolników o odporności komosy białej na terbutylazynę oraz braku nowych substancji chemicznych ten system, zapewniający eliminację chwastów w całym okresie wegetacji kukurydzy, jest najbardziej korzystny.

Tab. 1 . DOBÓR HERBICYDÓW DO PRZEDWSCHODOWEGO ZWALCZANIA CHWASTÓW

BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE KUKURYDZY, DZIAŁANIE DOGLEBOWE

HERBICYDY

substancja czynna

DAWKA

l, kg/ha

ZWALCZANE GATUNKI CHWASTÓW

Afalon dyspersyjny 450 S.C.

linuron

1,5-2,0 kg większość chwastów dwuliściennych

Boreal 58 WG

flufenacet + izoksaflutol

0,75 kg
Click 500 SC

terbutyloazyna

1,5 l

Dual Gold 960 EC

s-metolachlor

1,5 l chwasty prosowate i jednoliścienne jednoroczne

Adengo 315 SC

tienkarbazon + izoksaflutol

0,33-0,44 l chwasty prosowate i większość chwastów dwuliściennych jednorocznych
Lumax 537,5 SE

terbutylazyna + mezotrion + s-metolachlor

3,5-4,0 l

Successor 600SC

petoksamid

2,0 l

Successor T 550 SE

petoksamid + terbutylazyna

4,0 l

Stomp 400 SC

pendimetalina

3,0 – 4,0 l

Golden-Pendi 330 EC

pendimetalina

4,0 – 5,0 l

Wing P 462,5 EC

dimetenamid-P + pendimetalina

4,0 l
Camix 560 SE

mezotrion + S-metolachlor

2,5 l

Successor T 550 SE +

Titus 25 WG + Trend 90 EC

petoksamid, + terbutylazyna + rimsulfuron + adiuwant

2,25 l + 30g

+ 0,1%

perz właściwy, chwasty prosowate i większość chwastów dwuliściennych jednorocznych

BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ TRZY DNI PRZED WSCHODAMI KUKURYDZY, DZIAŁANIE DOLISTNE

Roundup Trans Energy 450 SL

glifisat

1,0-2,0 l

wschodzące chwasty jednoliścienne i dwuliścienne jednoroczne i wieloletnie

Roundup Strong 540 SL

glifosat

0,7- 2,7 l

Tab. 2. DOBÓR HERBICYDÓW DO POWSCHODOWEGO ZWALCZANIA CHWASTÓW

PO WSCHODACH DO FAZY 3 LIŚCI KUKURYDZY NA WSCHODZĄCE CHWASTY, DZIAŁANIE DOGLEBOWE I DOLISTNE

HERBICYDY

substancja czynna

DAWKA

l, kg/ha

ZWALCZANE GATUNKI CHWASTÓW

Click 500 SC

terbutyloazyna

1,5 l większość chwastów dwuliściennych
Lumax 537,5 SE

terbutylazyna + mezotrion

+s-metolachlor

3,5-4,0 l chwasty prosowate i większość chwastów dwuliściennych jednorocznych

Successor 600SC

petoksamid,

2,0 l

Successor T 550 SE

petoksamid + terbutylazyna

4,0 l

Shado 300 SC + Successor 600 SC

sulkotrion + petoksamid

1,0 + 1,5l
Camix 560 SE

mezotrion + S-metolachlor

2,5 l

Successor T 550 SE + Titus 25 WG

+ Trend 90 EC

petoksamid, + terbutylazyna + rimsulfuron + adiuwant

2,25 l + 30g + 0,1%

perz właściwy, chwasty prosowate i większość chwastów dwuliściennych jednorocznych

W FAZIE 1-7 LIŚCI KUKURYDZY NA ROZWINIĘTE CHWASTY

DZIAŁANIE NALISTNE

Laudis 44 OD

tembotrion

1,7-2,25 l większość chwastów dwuliściennych

Emblem 20 WP

bromoksynil

1,5-2,0 kg

Emblem Pro 385 EC

bromoksynil

0,7 – 1,0 l

Mocarz 75 WG

tritosulfuron + dikamba

0,2 kg

Mocarz 75 WG + Olbras 88 EC

tritosulfuron + dikamba + adiuwant

0,2 kg + 1,0 l

Mustang 306 SE

florasulam + 2,4-D

0,6 l
Zeagran 340 SE

bromoksynil + terbutylazyna

0,7 – 1,0 l

Chwastox Turbo 340 SL

MCPA + dikamba

1,75-2,0 l

 

Tab. 2 cd. DOBÓR HERBICYDÓW DO POWSCHODOWEGO ZWALCZANIA CHWASTÓW

W FAZIE 1-7 LIŚCI KUKURYDZY NA ROZWINIĘTE CHWASTY

DZIAŁANIE NALISTNE

HERBICYDY

substancja czynna

DAWKA

l, kg/ha

ZWALCZANE GATUNKI CHWASTÓW

Titus 25 WG + Refine 75 WG /Harmony 75 WG/ + Trend 90 EC

rimsulfuron + tifensulfuron metylowy + adiuwant

50g + 10g + 0,1%

chwasty prosowate i większość chwastów dwuliściennych jednorocznych

Colombus 51 WG+ Trend 90 EC

mezotrion +nikosulfuron + rimsulfuron

0,33 kg + 0,1%

Arigo 51 WG + Trend 90 EC

mezotrion +nikosulfuron + rimsulfuron

0,33 kg + 0,1%

Stellar 210 SL + Olbras 88 EC

dikamba + topramezon

1,0 – 1,5 l + 1,0 l

Nikosh 040 SC

nikosulfuron

1,0-1,5 l
Nicogan 040 SC

nikosulfuron

Callisto 100 SC

mezotrion

1,0-1,5 l
Shado 300 SC

sulkotrion

1,5l
Sulcorn 300 SC

sulkotrion

Shado 300 SC + Innovate 240 SC

sulkotrion + nikosulfuron

1 + 0,2 l.
Milagro Extra 6 OD

nikosulfuron

0,5-0,75 l/ha
Milagro Extra 6 OD

nikosulfuron

0,75 l

Accent 75 WG + Trend 90 EC

nikosulfuron

60-80g+0,1%
Innovate 240 SC

nikosulfuron

0,2-0,25l

Innovate 240 SC + Atpolan 80 EC

nikosulfuron + adiuwant

0,2-0,25l + 1,5l

Innovate 240 SC + Shado 300 SC

nikosulfuron + sulkotrion

0,2 + 1,0 l

Elumis 105 ED

mezotrion + nikosulfuron

1,0-1,5 l

Mustang 306 SE

+ Titus 25 WG + Trend 90 EC

florasulam + 2,4-D + rimsulfuron

+ adiuwant

0,6 + 30-60g + 0,1%

 

Tab. 2. cd. DOBÓR HERBICYDÓW DO POWSCHODOWEGO ZWALCZANIA CHWASTÓW

HERBICYDY STOSOWANE W FAZIE 4-6 LIŚCI KUKURYDZY NA ROZWINIĘTE CHWASTY I PERZ W WYSOKOŚCI 15 – 20 CM, DZIAŁANIE NALISTNE

HERBICYDY

substancja czynna

DAWKA

l, kg/ha

DZIAŁANIE

Mustang 306 SE + Maister 310 WG + Actirob 842 EC

florasulam + 2,4-D + foramsulfuron

+ jodosulfuron metylosodowy

+ adiuwant

0,6 + 100-150g + 1,5l perz właściwy, chwasty prosowate i większość chwastów dwuliściennych jednorocznych
Hector 53,6 WG + Trend 90 EC

nikosulfuron + rimsulfuron + adiuwant

70-90g + 0,1%

Hector Max 66,5 WG + Trend 90EC

nikosulfuron + rimsulfuron+ dikamba + adiuwant

330-340g

Titus 25 WG + Trend 90 EC

rimsulfuron + adiuwant

50-60g +

0,1%

Maister Power 42,5 OD foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu 1,25 – 1,5 l

Emblem Pro 385 EC+ Titus 25 WG

bromoksynil + rimsulfuron

1,0 l + 60g

HERBICYDY STOSOWANE METODĄ DAWEK DZIELONYCH

I zabieg – po wschodach chwastów

II zabieg – 10 14 dni po pierwszym zabiegu

HERBICYDY

substancja czynna

DAWKA

l, kg/ha

ZWALCZANE GATUNKI CHWASTÓW

Milagro Extra 6 OD

nikosulfuron

0,5-0,75 l

chwasty prosowate i większość chwastów dwuliściennych jednorocznych, późnowschodzących i pojawiających się w zachwaszczeniu wtórnym

Accent 75 WG + Trend 90 EC

nikosulfuron

60-80g + 0,1%

Maister 310 WG + Mero 842 EC

foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + adiuwant

0,1-0,15 kg + 2,0 l

Maister 31OD

foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy

1,5 l

Źródło:http:/bip.minrol.gov.pl/

Advertisement AdvertisementAdvertisement
1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.