Przedwschodowa i powschodowa ochrona kukurydzy przed zachwaszczeniem

Przedwschodowa i powschodowa ochrona kukurydzy przed zachwaszczeniem

 

dr Hanna Gołębiowska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

 

O konieczności użycia herbicydów w największym stopniu decyduje nasilenie występowania chwastów w łanie oraz ich siła konkurencji. Na tej podstawie możliwe jest podjęcie właściwego wyboru dawki środka chwastobójczego i użycia go we właściwym terminie.

 

Na wzrost zachwaszczenia duży wpływ ma przebieg wiosennych warunków pogodowych, długotrwałe ochłodzenie i przymrozki. Taki przebieg pogody znacznie opóźnia wschody kukurydzy, a rzadko szkodzi chwastom, które w tym czasie mogą już osiągać wysokie stadia rozwojowe. Ponieważ kukurydza należy do roślin rolniczych, które nie tolerują zachwaszczenia, o powodzeniu uprawy decyduje całkowite ich usunięcie, najpóźniej do fazy 6-8 liści. Spośród około 60 gatunków chwastów towarzyszących uprawie kukurydzy najliczniej w łanie występują: chwastnica jednostronna i komosa biała oraz w mniejszym nasileniu rumianowate, bratek polny czy przetaczniki, duże zagrożenie stanowią również rdesty. W tej sytuacji eliminacja chwastów powinna rozpocząć się już po siewie.

Zakaz stosowania atrazyny w znacznym stopniu ograniczył możliwość wykonywania zabiegów bezpośrednio po siewie. Po jej wycofaniu na liście środków dopuszczonych do użycia najliczniejszą grupę stanowiły preparaty należące do grupy regulatorów wzrostu skuteczne w niszczeniu komosy białej i wielu chwastów dwuliściennych, zawierające jako substancje czynne 2,4-D, MCPA, dikambę. Z tego powodu rzadziej stosowane są samodzielnie, a często dodawane są do innych herbicydów w celu poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów. Oprócz wyżej wymienionych środków liczną grupę stanowią mieszaniny z dodatkiem terbutylazyny, jedynej substancji aktywnej pochodzącej z tej samej grupy chemicznej co atrazyna, lecz mniej „agresywnej” dla środowiska. Stosowane przed wschodami, do fazy 3 liści kukurydzy i na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych, z dobrym skutkiem zabezpieczają plantację przed konkurencją gatunków, nawet tych późno wschodzących, i są dobrze tolerowane przez większość odmian kukurydzy. Obecnie dobrych rezultatów ograniczania zachwaszczenia w tym terminie można spodziewać się po wprowadzeniu petoksamidu oraz jego mieszanin z terbutyloazyną czy sulkotrionem i rimsulfuronem. Po wycofywaniu z rynku dużej gamy produktów doglebowych z udziałem acetochloru mieszaniny te stanowią dla nich dobrą alternatywę.

Aktualnie około 70% zasiewów kukurydzy jest chronione przed chwastami po wschodach, ze względu na lepszą możliwość doboru herbicydu do stopnia zachwaszczenia zasiewów i składu gatunkowego zbiorowiska chwastów. Często brak opadów w tym okresie powoduje, że zwalczenie chwastów po wschodach kukurydzy jest dość ryzykowne i prowadzi to do znacznego opóźnienia wykonywania zabiegów nalistnych.

Najszersze możliwości zastosowania mają herbicydy z grupy sulfonylomocznikowych (foramsulfuron z jodosulfuronem metylosodowym, nikosulfuron, rimsulfuron), szybko rozkładające się w środowisku glebowym, bez negatywnego działania następczego. Użycie ich w nowoczesnych formulacjach bez efektu znoszenia, z różnego rodzaju wspomagaczami czy aktywatorami oraz aplikowanie różnymi metodami, pozwala znacznie poprawić skuteczność chwastobójczą. Ich wadą jest krótki okres działania oraz słaba skuteczność niszczenia komosy białej, zagrażającej w zachwaszczeniu wtórnym, a jednostronne stosowanie stwarza możliwość pojawienia się odporności niektórych gatunków na ich działanie. Możliwość użycia ich w dawkach dzielonych oraz łączenia z substancjami aktywnymi o różnym mechanizmie działania przynosi dobre rezultaty zarówno w skuteczniejszym zwalczaniu perzu właściwego, jak i dłuższym utrzymaniu plantacji bez konkurencji chwastów.

Dobre zwalczanie chwastów prosowatych i komosy białej oraz innych gatunków dwuliściennych, takich jak: bodziszek drobny, gwiazdnica polna, jasnoty, przetaczniki, a nawet gatunków ciepłolubnych: psianka czarnej czy szarłat szorstki – można osiągnąć stosując herbicydy zawierające substancje czynne: sulkotrion, mezotrion czy tembotrion, dodatkowo zalecanych do zwalczania gatunków kapustowatych.

Na stanowiskach, gdzie pojawia się problem zachwaszczenia samosiewami rzepaku i rdestami, dobre działanie chwastobójcze wykazuje mieszanina tritosulfuronu z dikambą wzmocniona dodatkiem adiuwanta. Natomiast tam, gdzie licznie pojawia się przytulia czepna, nawet w stadium 7-8 okółków, zaleca się stosować gotową mieszaninę 2,4-D z florasulamem, a jeżeli oprócz niej pojawią się gatunki prosowate, można dołożyć jeden z sulfonylomoczników. Natomiast do eliminowania głównie siewek bądź części nadziemnych wielu uciążliwych gatunków dwuliściennych nadaje się bromoksynil w formie proszkowej i płynnej lub z dodatkiem terbutyloazyny dla zwiększenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów (tab. 1 i 2).

W celu ograniczenia występowania zachwaszczenia wtórnego głównie gatunkami późnowschodzącymi, zaleca się stosować herbicydy systemem dawek dzielonych. Natomiast by zwiększyć spektrum zwalczanych chwastów, można je wzajemnie mieszać lub łączyć z innymi substancjami aktywnymi. Przykładem takiego wykorzystania jest nikosulforon stosowany w mieszaninie z mezotrionem, jako kompletny powschodowy herbicyd Elumis 105 ED.

Wydaje się, że w sytuacji ograniczonego wyboru środków chwastobójczych, sygnałów dochodzących od rolników o odporności komosy białej na terbutylazynę oraz braku nowych substancji chemicznych ten system, zapewniający eliminację chwastów w całym okresie wegetacji kukurydzy, jest najbardziej korzystny.Tabela 1. Dobór herbicydów do przedwschodowego zwalczania chwastów.
 

Bezpośrednio po siewie kukurydzy, działanie doglebowe

Herbicydy

Substancja czynna

Dawka

l, kg/ha

Zwalczane gatunki chwastów

 

Afalon dyspersyjny 450 S.C.

Linuron

1,5-2,0 kg większość chwastów dwuliściennych
Boreal 58 WG
Flufenacet + izoksaflutol
0,75 kg

 

Click 500 SC

terbutyloazyna

1,5 l
Dual Gold 960 EC
s-metolachlor
1,5 l chwasty prosowate i jednoliścienne jednoroczne
Adengo 315 SC
tienkarbazon + izoksaflutol
0,33-0,44 l chwasty prosowate i większość chwastów dwuliściennych jednorocznych
Lumax 537,5 SE

terbutylazyna + mezotrion  + s-metolachlor

3,5-4,0 l
Successor 600SC
petoksamid
2,0 l
Successor T 550 SE
petoksamid + terbutylazyna
4,0 l
Stomp 400 SC

pendimetalina

3,0-4,0 l
Golden-Pendi 330 EC

pendimetalina

4,0- 5,0 l
Wing P 462,5 EC

dimetenamid-P + pendimetalina

4,0 l
Camix 560 SE

Mezotrion + S-metolachlor

2,5 l
Successor T 550 SE +
Titus 25 WG + Trend 90 EC
petoksamid, + terbutylazyna + rimsulfuron + adiuwant
2,25 l + 30 g

+ 0,1%

perz właściwy, chwasty prosowate i większość chwastów dwuliściennych jednorocznych

Bezpośrednio po siewie, nie później niż trzy dni przed wschodami kukurydzy, działanie dolistne

Roundup Trans Energy 450 SL
Glifisat
1,0-2,0 l wschodzące chwasty jednoliścienne i dwuliścienne jednoroczne i wieloletnie
Roundup Strong 540 SL
Glifosat
0,7- 2,7 l


Tabela 2. Dobór herbicydów do powschodowego zwalczania chwastów.

 

Po wschodach do fazy 3 liści kukurydzy na wschodzące chwasty, działanie doglebowe i dolistne

Herbicydy

Substancja czynna

Dawka

l, kg/ha

Zwalczane gatunki chwastów

Click 500 SC

terbutyloazyna

1,5 l większość chwastów dwuliściennych
Lumax 537,5 SE

terbutylazyna + mezotrion

+s-metolachlor

3,5-4,0 l chwasty prosowate i większość chwastów dwuliściennych jednorocznych
Successor 600SC
petoksamid,
2,0 l
Successor T 550 SE
petoksamid + terbutylazyna
4,0 l
Shado 300 SC + Successor 600 SC

Sulkotrion  + petoksamid

1,0 + 1,5l
Camix 560 SE

Mezotrion + S-metolachlor

2,5 l
Successor T 550 SE + Titus 25 WG

 + Trend 90 EC

petoksamid, + terbutylazyna + rimsulfuron + adiuwant

2,25 l + 30g + 0,1% perz właściwy, chwasty prosowate  i większość chwastów dwuliściennych jednorocznych
W fazie 1-7 liści kukurydzy na rozwinięte chwasty

Działanie nalistne

Laudis 44 OD

tembotrion

1,7-2,25 l większość chwastów dwuliściennych

Emblem 20 WP

bromoksynil

1,5-2,0 kg

Emblem Pro 385 EC

bromoksynil

0,7- 1,0 l

Mocarz 75 WG

tritosulfuron + dikamba

0,2 kg

Mocarz 75 WG + Olbras 88 EC

tritosulfuron + dikamba + adiuwant

0,2 kg + 1,0 l

Mustang 306 SE

Florasulam + 2,4-D

0,6 l
Zeagran 340 SE

bromoksynil  + terbutylazyna

0,7-1,0 l

Chwastox Turbo 340 SL

MCPA + dikamba

1,75-2,0  l

 


 

Tab. 2  cd. DOBÓR HERBICYDÓW DO POWSCHODOWEGO ZWALCZANIA CHWASTÓW

 

W FAZIE 1-7 LIŚCI KUKURYDZY NA ROZWINIĘTE CHWASTY

DZIAŁANIE NALISTNE

HERBICYDY

Substancja czynna

DAWKA

l, kg/ha

ZWALCZANE GATUNKI CHWASTÓW

Titus 25 WG + Refine 75 WG /Harmony 75 WG/ + Trend 90 EC

rimsulfuron + tifensulfuron metylowy + adiuwant

50g + 10g + 0,1% chwasty prosowate i większość chwastów dwuliściennych jednorocznych
Colombus 51 WG+ Trend 90 EC

Mezotrion  +nikosulfuron  + rimsulfuron

0,33 kg  + 0,1%
Arigo 51 WG + Trend 90 EC

Mezotrion  +nikosulfuron  + rimsulfuron

0,33 kg + 0,1%
Stellar 210 SL + Olbras 88 EC

 dikamba  + topramezon

1,0 – 1,5 l + 1,0 l
Nikosh 040 SC

nikosulfuron

1,0-1,5 l
Nicogan 040 SC

nikosulfuron

Callisto 100 SC

mezotrion

1,0-1,5 l
Shado 300 SC

sulkotrion

1,5l
Sulcorn 300 SC

sulkotrion

Shado 300 SC + Innovate 240 SC

sulkotrion + nikosulfuron

1 + 0,2 l.
Milagro Extra 6 OD

nikosulfuron

0,5-0,75 l/ha
Milagro Extra 6 OD

nikosulfuron

0,75 l

Accent 75 WG + Trend 90 EC

nikosulfuron

60-80g+0,1%
Innovate 240 SC

nikosulfuron

0,2-0,25l
Innovate 240 SC + Atpolan 80 EC

nikosulfuron  + adiuwant

0,2-0,25l + 1,5l
Innovate 240 SC + Shado 300 SC

nikosulfuron + sulkotrion

0,2 + 1,0 l

Elumis  105 ED

mezotrion  + nikosulfuron

1,0-1,5 l

Mustang 306 SE

+ Titus 25 WG + Trend 90 EC

florasulam + 2,4-D  + rimsulfuron

+ adiuwant

0,6 + 30-60g + 0,1%

 


 

Tab. 2. cd. DOBÓR HERBICYDÓW DO POWSCHODOWEGO ZWALCZANIA CHWASTÓW

 

HERBICYDY STOSOWANE W FAZIE 4-6 LIŚCI KUKURYDZY NA ROZWINIĘTE CHWASTY I PERZ W WYSOKOŚCI 15 – 20 CM, DZIAŁANIE NALISTNE

HERBICYDY

substancja czynna

DAWKA

 l, kg/ha

DZIAŁANIE

Mustang 306 SE + Maister 310 WG + Actirob 842 EC

florasulam + 2,4-D + foramsulfuron

+ jodosulfuron metylosodowy

+ adiuwant

0,6 + 100-150g + 1,5l

 

 

perz właściwy, chwasty prosowate  i większość chwastów dwuliściennych jednorocznych
Hector 53,6 WG + Trend 90 EC

nikosulfuron  + rimsulfuron + adiuwant

70-90g + 0,1%
Hector Max 66,5 WG + Trend 90EC

nikosulfuron + rimsulfuron+ dikamba + adiuwant

330-340g

Titus 25 WG + Trend 90 EC

rimsulfuron + adiuwant

50-60g +

0,1%

Maister Power 42,5 OD        foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu 1,25 – 1,5 l

Emblem Pro 385 EC+ Titus 25 WG

bromoksynil + rimsulfuron

1,0 l + 60g
HERBICYDY STOSOWANE METODĄ DAWEK DZIELONYCH

I zabieg – po wschodach chwastów

II zabieg – 10 14 dni po pierwszym zabiegu

HERBICYDY

substancja czynna

DAWKA

 l, kg/ha

ZWALCZANE GATUNKI CHWASTÓW

Milagro Extra 6 OD

nikosulfuron

0,5-0,75 l chwasty prosowate  i większość chwastów dwuliściennych jednorocznych, późnowschodzących i pojawiających się w zachwaszczeniu wtórnym

Accent 75 WG + Trend 90 EC

nikosulfuron

60-80g + 0,1%

Maister 310 WG + Mero 842 EC

foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + adiuwant

0,1-0,15 kg + 2,0  l

Maister 31OD

foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy

1,5 l

 

 

Źródło:http:/bip.minrol.gov.pl/

Advertisement AdvertisementAdvertisement
1 reply
  1. Metalurgia
    Metalurgia says:

    Gwiazdor to czlowiek, ktory latami pracuje jak opetany, by zyskac popularnosc, a potem zaklada polaryzacyjne okulary, zeby go nie rozpoznano… :-).

    Odpowiedz

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.