Przyjęto bez wyjątku 118 programów rozwoju obszarów wiejskich

Przyjęto bez wyjątku 118 programów rozwoju obszarów wiejskich

Ostatni z 118 unijnych programów rozwoju obszarów wiejskich o łącznym budżecie na lata 2014-2020 opiewającym na 99,6 mld euro dostał dziś zielone światło.
Przyjęty dziś grecki program rozwoju obszarów wiejskich (PROW) był ostatnim z serii 118 takich programów przyjętych na lata 2014-2020. Z niebagatelnym budżetem wartości 99,6 mld euro wypłacanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), uzupełnionym o 60,6 mld euro z funduszy krajowych i regionalnych, PROW-y służą wsparciem europejskich obszarów i społeczności wiejskich, które muszą stawiać czoła dzisiejszym wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym i społecznym, wykorzystując wszelkie możliwości, jakie niesie przyszłość.
Komisarz Phil Hogan nie krył emocji, podkreślając znaczenie dzisiejszej decyzji: Programy rozwoju obszarów wiejskich służą rynkowi pracy, przyczyniają się do wzrostu gospodarki, inwestycji i konkurencyjności na europejskiej wsi. Chcemy tak wzmocnić pozycję społeczności i obszarów wiejskich, by mogły uporać się z wyzwaniami i wykorzystać szanse na miarę XXI w. – czy to w wymiarze gospodarczym, społecznym czy też ochrony środowiska. Inwestując strategicznie i inteligentnie, PROW-y mogą stać się motorem odnowy pokoleniowej, tworząc warunki dla zdecydowanego ożywienia gospodarki, społeczności i przyrody na wsi. Podczas paryskiej Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP21 nie sposób zapomnieć o poważnym wyzwaniu związanym ze zmianą klimatu. Programy rozwoju obszarów wiejskich mają tu nieocenione znaczenie.
Regiony o przeważająco wiejskim charakterze stanowią 52 proc. terytorium Unii, a zamieszkuje je 112,1 mln ludzi. Ogromne zróżnicowanie tych regionów sprawia, że stoją one przed różnymi wyzwaniami – na miarę swojej sytuacji. Dlatego Komisja pozostawia państwom UE stosunkowo dużą swobodę precyzyjnego dopasowania oferowanego wsparcia do potrzeb poszczególnych regionów i państw, ze szczególnym naciskiem na zasadę pomocniczości. W ten sposób każde państwo może tworzyć własny program krajowy bądź programy regionalne odzwierciedlając tę specyfikę. Programy te muszą jednak opierać się na przynajmniej czterech z sześciu wspólnych priorytetów: wiedzy i innowacji, konkurencyjności, poprawie organizacji łańcucha żywnościowego, ochronie ekosystemów, oszczędnym gospodarowaniu zasobami czy też włączeniu społecznym. Same priorytety unaoczniają, w jakim stopniu finansowanie poprzez PROW-y wywiera pozytywny wpływ na ogół społeczeństwa, nie tylko na rolników i społeczności wiejskie.
Przykładowo polskie władze postanowiły przeznaczyć jedną trzecią dostępnego budżetu w ramach PROW na poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych za pomocą programu, który ma objąć wsparciem inwestycyjnym ukierunkowanym na tworzenie tysięcy miejsc pracy około 200 tys. gospodarstw i ponad 1 800 grup producentów. Wiele programów regionalnych przewiduje finansowanie rozpoczynania działalności przez młodych rolników – chociażby we francuskich regionach Pikardii i Dolnej Bretanii.
Do najczęściej wybieranych priorytetów krajowych i regionalnych PROW-ów należy działanie w dziedzinie klimatu.
Przykładowo Austria postanowiła przeznaczyć 71 proc. wsparcia na poprawę gospodarowania zasobami naturalnymi i propagowanie przyjaznych dla klimatu form gospodarki rolnej, dążąc do objęcia 83 proc. użytków rolnych kontraktami wspierającymi ochronę bioróżnorodności, a w 75 proc. uwzględniać poprawę jakości wody.
Podobnie, głównym priorytetem PROW Irlandii jest ochrona, odnowa i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem. Trzy czwarte łącznych funduszy przeznaczono na ten priorytet.
Poprawa infrastruktury i dogodne połączenie okolic wiejskich to ważny warunek wstępny konkurencyjności ich mieszkańców. PROW włoskiej Kalabrii przyczyni się do włączenia społecznego i rozwoju gospodarczego w obszarach wiejskich przez doprowadzenie sieci szerokopasmowej do 48 proc. ludności wiejskiej.
Niektóre zakładane rezultaty programów na lata 2014-2020 przedstawiono pokrótce w załączonym zestawieniu informacji. Wdrażanie i wpływ programów rozwoju obszarów wiejskich podlega stałemu monitorowaniu i szczegółowej ocenie. Jej wyniki są dostępne w sprawozdaniach umieszczanych na stronie internetowej Komisji.

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.