biometan

Biometan może stać się polską specjalnością

Biometan, który powstaje w procesie uzdatniania biogazu, by móc być tłoczonym do sieci dystrybucyjnych, powinien spełnić wszystkie parametry gazu wysokometanowego.

W Polsce można wyprodukować około 8 mld m3 biometanu rocznie, co oznacza, że ponad 60% importowanego z zagranicy gazu ziemnego, może zostać zamienionych paliwem odnawialnym z odpadów. Niestety nasz rynek biogazowy, jest jednym z mniejszych w Europie. Impulsem do zmian jest przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W Europie działa około 18 tys. biogazowni. Najwięcej jest ich w Niemczech – ok. 10 tys. W Polsce, pomimo tak dużego potencjału surowcowego, wybudowanych jest niewiele ponad 300 biogazowni (w tym 99 rolniczych), a żadnej z nich nie jest wytwarzany biometan, który mógłby zostać wtłoczony jako paliwo do sieci gazowej. Głównymi ograniczeniami są m.in. wymagający proces obsługi instalacji, a także protesty społeczne, wywołane najczęściej wydzielaniem się nieprzyjemnych zapachów z terenu biogazowni lub obawą przed takimi emisjami wśród lokalnych społeczności.

Bogactwo surowców

Do produkcji biometanu potrzebny jest substrat, a koszt jego pozyskania zależy od rodzaju danego surowca. Oszacowano, że odpady z przemysłu rolno-spożywczego w naszym kraju mają równowartość blisko 8 mld m3 metanu rocznie. Krajowe zużycie gazu ziemnego wynosi obecnie około 17 mld m3 rocznie, z czego 13,5 mld stanowi import spoza Unii Europejskiej. Oznacza to, że ponad 60% importowanego przez Polskę gazu ziemnego, zastąpione może zostać biometanem.

Impuls od NCBR

Z inicjatywą zrewolucjonizowania polskiego sektora biogazowego, w celu wykorzystania jego bardzo wysokiego potencjału, wyszło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które ogłosiło przedsięwzięcie o nazwie „Innowacyjna Biogazownia”. Celami projektu są: opracowanie uniwersalnej i prostej w obsłudze, samowystarczalnej energetycznie technologii, która nie będzie emitowała do środowiska uciążliwych dla człowieka odorów oraz uzyskanie technologii pozwalającej na produkcję oraz wtłaczanie biometanu do sieci gazowej.

Inicjatywa zgodna ze Unijną strategią

Opracowana technologia usprawni dekarbonizację polskiego systemu energetycznego oraz skróci łańcuch dostaw paliw kopalnych. Te działania są wymagane przez Unię Europejską w strategii „Europejskiego Zielonego Ładu”. Jest to plan mający na celu przekształcenie gospodarki Unii, która w 2050 r. ma osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych. „Innowacyjna Biogazownia” jest tylko jednym z kilku przedsięwzięć prowadzonych przez NCBR, które mają na celu zmianę reguł gry polskiej gospodarki. W ramach tej transformacji, opracowane mają być również m.in. nowoczesne oczyszczalnie ścieków czy budynki efektywnie energetyczne.

Projekt realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu (w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

<alt>biometan

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
5 replies

Trackbacks & Pingbacks

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.