Rynek rzepaku według MRiRW

Na początku sierpnia br. MRiRW opublikowało na
swojej stronie internetowej oficjalne informacje
dotyczące rynku rzepaku. Wiadomośd przedstawiamy
poniżej.
W całym kraju rozpoczęto zbiór rzepaku ozimego.
Najbardziej zaawansowane są zbiory na południu
Polski. Nasiona rzepaku ozimego na ogół spełniają
parametry jakościowe, chociaż zdarzają się partie
zanieczyszczone i o podwyższonej wilgotności, nawet
do 20 proc. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej – PIB, całkowity areał
uprawy rzepaku (łącznie ozimego i jarego) w 2017 r.
wyniesie ok. 880 tys. ha i będzie o ponad 50 tys. ha
większy niż w roku poprzednim
W ubiegłym roku średnie plony rzepaku w Polsce z
powodu niekorzystnych warunków pogodowych w
czasie wegetacji wyniosły 26,8 dt/ha i były o 5,3 proc.
niższe w porównaniu ze średnimi plonami
uzyskanymi w ostatnim pięcioleciu. Zbiory
rzepaku w roku 2016 zmniejszyły się do 2219 tys.
ton, tj. o 10,4 proc. w porównaniu ze średnimi
zbiorami uzyskanymi w ostatnim pięcioleciu.
Wyższe ubiegłoroczne ceny skupu rzepaku, bardzo
korzystna relacja cen rzepaku względem pszenicy
oraz brak trudności ze zbytem, w związku z
utrzymującym się wysokim popytem na olej
rzepakowy ze strony krajowego i europejskiego
sektora biopaliw, to główne czynniki, które
zadecydowały o podjęciu przez producentów rolnych
decyzji o wzroście zasiewów rzepaku ozimego pod
tegoroczne zbiory.
Rynek rzepaku – na świecie i w UE
W sezonie 2016/17 światowe zbiory rzepaku po raz
kolejny obniżyły się. Wyniosły 63,1 mln ton i były o
1,6% mniejsze niż w sezonie poprzednim oraz o 5,8%
mniejsze niż przed dwoma sezonami. Przewiduje się,
że w sezonie 2017/18 globalna produkcja rzepaku
wzrośnie o ok. 6% do 72,8 mln ton. Prognozowany
jest wzrost zbiorów w UE-28, Kanadzie oraz w
Indiach, a w Chinach spadek.
Unia Europejska jest światowym liderem w
produkcji rzepaku. Jednakże niekorzystne warunki
pogodowe przyczyniły się do spadku plonów
rzepaku w ostatnich latach. Tym samym rok 2016
był trzecim z rzędu, w którym zbiory rzepaku w UE-
28 zmalały – wyniosły 20,4 mln ton i były o 8,6%
mniejsze niż w 2015 r. i o 4,6% mniejsze w
porównaniu ze średnimi zbiorami uzyskanymi w
ostatnim pięcioleciu (2011-2015). Według majowej
prognozy Oil World, zbiory rzepaku w UE-28 zwiększą
się w 2017 r. do 21,0 mln ton (o ok. 3% r/r), w
wyniku wzrostu plonów do 3,23 t/ha (o ok. 4%), przy
niewielkim spadku areału uprawy (do 6,51 mln ha).
W grupie czterech kluczowych producentów wzrost
zbiorów rzepaku spodziewany jest w Niemczech (o ok. 4% do 4,8 mln ton), Polsce (o
ok. 26% do 2,7 mln ton) i w Wielkiej Brytanii (o ok.
5% do 1,9 mln ton), przy spadku zbiorów we Francji
(o ok. 3% do 4,6 mln ton), w wyniku spadku areału
uprawy.
Rynek roślin oleistych
Światowa produkcja nasion oleistych wykazuje
wieloletni trend wzrostowy, chod podlega wahaniom,
głównie z uwagi na dużą wrażliwośd roślin oleistych
na warunki pogodowe. Z prognozy Amerykaoskiego
Departamentu Rolnictwa (USDA) opublikowanej w
maju br. wynika, iż zbiory roślin oleistych w sezonie
2017/18 zwiększą się o ok. 1% do ponad 572 mln ton.
W skali globalnej rośnie także popyt na żywnośd,
pasze i energię odnawialną. Poprawa stanu
wyżywienia społeczeostw, przy rosnącej liczbie
ludności oraz rozwój produkcji biopaliw zwiększają
bowiem popyt na oleje roślinne. Jednocześnie rozwój
produkcji zwierzęcej z zastosowaniem pasz
przemysłowych, zwiększa zapotrzebowanie na śruty
wysokobiałkowe.
Źródło: PSPO za MRiRW

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.