Spotkanie bilateralne Polska –Francja

Spotkanie bilateralne Polska –Francja
W Paryżu, na marginesie spotkania Ministrów Rolnictwa OECD, minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z ministrem rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego Francji Stéphanem Le Follem.
Omawiano kwestie które będą tematem obrad najbliższej Rady Ministrów Rolnictwa
i Rybołówstwa UE, głównie w odniesieniu do trudnej sytuacji na rynku mleka
i wieprzowiny. Minister Krzysztof Jurgiel odniósł się do działań zaproponowanych do podjęcia po Radzie AGRIFISH z dnia 14 marca 2016 w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych oraz przedstawił stanowisko Polski w zakresie poszczególnych instrumentów.
Minister rolnictwa Francji wyraził poparcie dla polskiego wniosku o przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność o 1 miesiąc, a także wniosku dotyczącego zmodyfikowania zasad realizacji planowanego mechanizmu wsparcia dla producentów owoców i warzyw. Minister Jurgiel poinformował ministra Le Folla o przyłączeniu się Polski do francuskiego wniosku w sprawie negocjacji handlowych UE z Mercosurem.
Ministrowie zgodzili się również, że bardzo ważne znaczenie dla sytuacji rolników w UE będzie miała dyskusja dotyczącą przeglądu obecnej Wspólnej Polityki Rolnej oraz jej kształtu po roku 2020, w kontekście planowanego przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych. Obie strony zadeklarowały wolę wypracowania wspólnych stanowisk w tym obszarze.
W dalszej części spotkania ministrowie wyrazili wolę dalszej współpracy polsko-francuskiej w obszarze rolnictwa, zarówno w formule bilateralnej jak i Trójkąta Weimarskiego.
Strona francuska zaproponowała powołanie specjalnego zespołu ekspertów z obu ministerstw celem wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego koniecznych do wdrożenia mechanizmów stabilizujących sytuację rynkową. Obaj ministrowie wyrazili wolę kontynuowania współpracy również w formule Trójkąta Weimarskiego.
Minister Jurgiel zaproponował zorganizowanie w najbliższym czasie kolejnego spotkania Ministrów Rolnictwa Francji, Niemiec i Polski w Warszawie, co spotkało się
z pozytywną reakcją strony francuskiej.
Źródło:MRiRW

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.