Stypendia dla studentów zamieszkujących na obszarze wsi

PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTÓW STUDENCKICH

Działając na podstawie § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187 ze zm.), Agencja studentom zamieszkującym na obszarze wsi udziela poręczeń spłaty kredytów studenckich, udzielanych przez banki na podstawie ustawy
z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. 2014, poz. 1026 j.t. ze zm.).

Zasady udzielania przez banki kredytów studenckich
Kredyty studenckie udzielane są w oparciu o ww. ustawę oraz wynikające z ustawy przepisy wykonawcze wydawane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
O kredyt studencki może ubiegać się:
a) student, doktorant, albo
b) osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia lub studia doktoranckie – która może otrzymać kredyt dopiero po uzyskaniu statusu studenta albo doktoranta,
pod warunkiem, że rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia.
Ubiegający się o przyznanie kredytu studenckiego zobowiązani są przedstawić w banku
w szczególności:
• wniosek o udzieleniu kredytu sporządzony zgodnie z formularzem ustalonym przez bank,
• zaświadczenie wystawione przez uczelnię stwierdzające, że ubiegający się o przyznanie kredytu jest studentem (lub doktorantem) lub w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia dokument potwierdzający przyjęcie na studia lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji,
• oświadczenie studenta o aktualnej liczbie członków jego rodziny oraz oświadczenia studenta lub dokumenty potwierdzające dochody studenta i członków jego rodziny,
• dokumenty wymagane przez bank dla oceny zabezpieczenia spłaty kredytu.
Wnioski o kredyt studencki można składać w bankach od 15 lipca do 20 października każdego roku, za wyjątkiem roku 2016 r. w którym wnioski składane są od 15 sierpnia do dnia 31 października.
Kredyt studencki udzielany jest na okres nie dłuższy niż okres studiów, przy czym okres ten nie może przekroczyć łącznie 6 lat, w przypadku studiów doktoranckich maksymalnie 4 lat. Kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim.
Aktualnie wysokość raty kredytu wynosi 600 zł (rata podstawowa), 800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona) oraz 400 zł (rata obniżona); we wniosku o kredyt należy wskazać kwotę kredytu.
Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu studenckiego mają studenci o niskich dochodach na osobę
w rodzinie, w roku akademickim 2016/2017 maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o kredyt studencki, wynosi 2.500 zł, corocznie na podstawie danych
z zebranych wniosków o kredyt MNiSW określi wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania kredytu w następnym roku akademickim. Bank odmawia zawarcia umowy kredytu jeśli wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta jest większa niż maksymalna wysokość miesięcznego dochodu uprawniającego do otrzymania kredytu w danym roku akademickim.
Bank w terminie do 20 listopada dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wskazanej we wniosku wysokości miesięcznej raty kredytu, a gdy ta jest negatywna dla pozostałych niższych wysokości miesięcznych rat kredytu i informuje o niej studenta.
W przypadku gdy ocena spłaty zabezpieczenia jest negatywna dla wysokości wnioskowanej raty, student w terminie do:
a) 25 listopada informuje bank o wybranej wysokości miesięcznej raty kredytu, spośród wysokości, dla których ocena banku była pozytywna,
b) 30 listopada może złożyć wniosek w innym banku – w sytuacji, gdy ocena zabezpieczeń banku była negatywna dla wszystkich wysokości miesięcznych rat.
Po dokonanej ocenie zabezpieczenia kredytu Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu, wypłata rat kredytu następuje po podpisaniu umowy kredytu, która powinna być zawarta do dnia 31 grudnia danego roku akademickim, pierwsze raty kredytu wypłacane są od miesiąca, w którym była zawarta umowa z wyrównaniem od października.
Spłata kredytu rozpoczyna się nie później niż po upływie 2 lat od zakończenia studiów i trwa nie krócej niż dwukrotność okresu na jaki był udzielony kredyt; do czasu rozpoczęcia spłaty kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu, ponieważ odsetki te pokrywa BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Spłatę odsetek kredytobiorca rozpoczyna wraz ze spłatą kredytu, które naliczane są w wysokości nie mniejszej niż połowę stopy redyskontowej weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.
Beneficjenci pomocy ARiMR w formie poręczeń kredytów studenckich
Pomoc ARiMR w zakresie poręczania spłaty kredytów studenckich może być udzielana studentom, doktorantom lub osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia (po uzyskaniu przez nich statusu studenta lub doktoranta), zamieszkałym na obszarze wsi, którzy nie mogą przedstawić bankom kredytującym wystarczających prawnych zabezpieczeń kredytowych.
Forma i wysokość udzielanej pomocy
ARiMR w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta może poręczać do wysokości:
 100% wykorzystanej kwoty kredytu – studentom, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1.000 zł,
 80% wykorzystanej kwoty kredytu – pozostałym studentom.
Poręczenie nie obejmuje odsetek od kredytu, prowizji i innych opłat należnych bankowi i udzielane jest na okres zgodny z okresem kredytowania wydłużonym o 1 miesiąc.
Od udzielonego poręczenia kredytu studenckiego ARIMR nie pobiera prowizja.
Warunki i tryb udzielania poręczeń przez ARiMR
Poręczenia ARiMR udzielane są wyłącznie na rzecz tych banków kredytujących, które zawarły
z Agencją umowy współpracy, których przedmiotem jest tryb i warunki udzielania poręczeń spłaty kredytów studenckich.
Przy ubieganiu się o uzyskanie poręczenia ARiMR wymagane jest:
 złożenie w oddziale banku współpracującego z ARiMR następujących dokumentów:
− wniosku o udzielenie poręczenia na wzorze określonym przez ARiMR,
− dokumentów określających dochody w rodzinie pozwalających ustalić dochód na osobę
w rodzinie studenta,
− zaświadczenia z właściwego urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
 ustanowienie prawnego zabezpieczenia poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco.
Poręczenia ARiMR spłaty kredytów studenckich udzielane są w trybie uproszczonym polegającym na załatwianiu wszelkich formalności związanych z poręczeniem w banku kredytującym działającym
w imieniu ARiMR, który na podstawie zawartej z Agencją umowy o współpracy upoważniony jest do:
• przyjmowania i rozpatrywania wniosków o poręczenie ARiMR wraz z wymaganą dokumentacją,
• zawierania z Wnioskodawcami umów o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego,
• przyjmowania weksli własnych in blanco wystawionych przez studentów z tytułu zabezpieczenia poręczenia udzielonego przez ARiMR.
Banki współpracujące
ARiMR współpracuje w zakresie udzielania nowych poręczeń kredytów studenckich z:
• Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi,
• SGB – Bankiem S.A. wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi.

Źródło:ARiMR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.