Sytuacja rynku mleka – list związków i organizacji rolniczych do komisarza Hogana

Sytuacja rynku mleka – list związków i organizacji rolniczych do komisarza Hogana

Przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujący hodowców i producentów mleka, spółdzielnie mleczarskie oraz związki zawodowe poinformowali dziś ministra Krzysztofa Jurgiela o skierowaniu, w związku z bardzo trudną sytuacją na rynku mleka w Polsce i innych krajach UE, listu do unijnego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Philpa Hogana.
Trudna sytuacja w sektorze mleka w Polsce, warunkowana jest wieloma czynnikami m.in. embargiem nałożonym przez Federację Rosyjską, jak również ogólnoświatową sytuacją podażowo-popytową na rynku Unii Europejskiej. Rynek mleka w związku z rosnącą produkcją surowca mlecznego po likwidacji kwot mlecznych zmaga się z problemami sprzedaży.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel już w IV kwartale 2015 r. zainicjował na forach UE działania mobilizujące i obligujące unijne instytucje do podjęcia działań w celu rozwiązania krytycznej sytuacji w sektorze mleka. Rozpoczynając unijną dyskusję
w zakresie potrzeby wdrożenia działań stabilizujących rynku mleka minister Jurgiel ocenił stosowane dotychczas przez Komisję Europejską instrumenty interwencyjne jako mało efektywne i niewystarczające. 15 lutego br. minister Jurgiel wystąpił na forum Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa o znacznie bardziej aktywne i skuteczne działania interwencyjne, w tym m.in. o przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na wsparcie sektorów dotkniętych kryzysem, tak aby zrekompensować straty ponoszone przez producentów, jak również o rozszerzenie zakresu mechanizmów regulacji rynków. Na wniosek Polski dyskusja o sytuacji rynkowej była również kontynuowana na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 14 marca br. Minister skierował także do komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phila Hogana szereg postulatów i wniosków dotyczących potrzeby stabilizacji sytuacji na rynku mleka, a także zawnioskował
o przeznaczenie środków finansowych na wsparcie producentów odczuwających skutki niskich cen na rynku mleka oraz zwolnienie producentów mleka z obowiązku wpłacenia opłaty z tytułu przekroczenia kwot mlecznych. Postulaty były również przedstawiane podczas wizyty komisarza Hogana w Warszawie w marcu br. Jednocześnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwagi na trudną sytuację finansową producentów mleka opracowany został projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy w formie umorzeń w całości lub w części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat należnych od producentów mleka za przekroczenie kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015, który Rada Ministrów przyjęła w maju br. Program ten został skierowany do Komisji Europejskiej, gdzie oczekuje na notyfikację.
W okresie 13-20 czerwca br. Agencja Rynku Rolnego wypłaciła producentom mleka
i producentom trzody chlewnej pomoc finansową, która została udzielona na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiającego tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych. Polska na tę pomoc otrzymała z budżetu UE kwotę 28,9 mln euro, a z budżetu krajowego przeznaczono na nią kwotę w wysokości równej środkom unijnym. Łączna pula środków na wsparcie producentów w tych dwóch sektorach wyniosła 245,74 mln zł. Wsparcie zostało udzielone 91,5 tys. producentów mleka oraz 63,1 tys. producentów świń. Wysokość wsparcia przysługującego do 1 kg mleka wyniosła ok. 1,5 grosza.
W reakcji na zgłaszane przez Polskę i inne państwa członkowskie UE postulaty, Komisja Europejska przedłożyła propozycje pakietu wsparcia mającego na celu ustabilizowanie sytuacji na rynkach oraz wsparcie utraconych przez producentów rolnych dochodów.
W ramach pakietu wprowadzono m.in. podwojenie na 2016 r. limitów ilościowych dla masła do 100 tys. ton i odtłuszczonego mleka w proszku do 218 tys. ton dla zakupu interwencyjnego tych produktów po stałych cenach interwencyjnych. 10 czerwca br. Komisja przyjęła
i skierowała do Rady projekt rozporządzenia Rady wprowadzający, kolejne zwiększenie limitu skupu interwencyjnego odtłuszczonego mleka w proszku do 350 tys. ton.
Kolejna dyskusja dotycząca sytuacji na rynkach rolnych odbędzie się podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 27-28 czerwca br. Polska podtrzyma dotychczasowe stanowisko dotyczące konieczności wprowadzenia wszelkich możliwych mechanizmów stabilizujących sytuację rynkową oraz finansowanego z budżetu UE tymczasowego programu wsparcia dla rolników celem zwiększenia płynności finansowej gospodarstw oraz zrekompensowania strat poniesionych w wyniku spadku cen. Minister Jurgiel podkreśli, że efektem czerwcowej Rady, powinien być konkretny pakiet pomocy, stosowny do zaistniałego kryzysu.
Rolnicy oczekują od KE konkretnych decyzji w tym zakresie, o czym świadczy list skierowany do komisarza Hogana, przekazany dziś do wiadomości ministrowi Jurgielowi. Przedstawiciele związków i organizacji rolniczych przedstawiają w nim swoje żądania w zakresie:
1. notyfikacji przez Komisję Europejską, przyjętego przez polski rząd programu pomocy producentom mleka (pomoc finansowa dla gospodarstw mlecznych, które utraciły płynność finansową i umorzenie pozostałych kar mlecznych);
2. wykupienia w ramach kolejnej transzy interwencyjnej 109 tys. ton mleka w proszku oraz 50 tys. ton masła po stałej cenie, z przeznaczeniem tych produktów na przetwórstwo;
3. wprowadzenia dopłat eksportowych do produktów mlecznych na czas kryzysu, uregulowania popytu z podażą;
4. skierowania przechowywanego mleka w proszku i masła na rynki trzecie lub do produkcji pasz dla zwierząt;
5. rekompensat dla producentów mleka z budżetu Unii Europejskiej.

Autorzy listu podkreślają, że brak ze strony KE pozytywnych decyzji zmusi polskie organizacje do zorganizowania akcji protestacyjnej w Brukseli.
List podpisali: przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Chróścikowski, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian Sikora, prezes Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin, przewodniczący ZZR „Samoobrona” Lech Kuropatwiński, wiceprzewodniczący ZZR „Ojczyzna” Mariusz Gołębiowski, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związku Rewizyjnego Waldemar Broś.
Minister Krzysztof Jurgiel zapowiedział dalsze, konsekwentne działania na forum UE mające na celu wdrażanie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE wsparcia poszczególnych rynków i uruchamianie niezbędnych mechanizmów stabilizacyjnych. Decyzje w sprawie tych mechanizmów mają zostać podjęte podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa 18 lipca br.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.