Ustalenia Rady Ministrów UE w dniach 12-13 grudnia 2016 r. w Brukseli

Ustalenia Rady Ministrów UE w dniach 12-13 grudnia 2016r. w Brukseli
Ministrowie rolnictwa jednomyślnie przyjęli konkluzje Rady Ministrów dotyczące pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Konkluzje obejmują propozycje działań wzmacniających pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym oraz zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych.
W konkluzjach podkreślono znaczenie równych warunków działania dla wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw żywności w UE , które mogą zostać osiągnięte za pomocą wspólnych ram ustawodawczych dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych. Uzupełnieniem inicjatyw dobrowolnych oraz regulacji krajowych na poziomie państw członkowskich może być podejście regulacyjne na poziomie UE.
Poparcie ministrów rolnictwa uzyskała inicjatywa KE dotycząca powołania Platformy do spraw strat i marnowania żywności. Celem Platformy będzie wypracowanie ram prawnych oraz wytycznych dotyczących przekazywania żywności dla organizacji charytatywnych, zdefiniowania terminu przydatności do spożycia oraz wykorzystania zdatnych produktów żywnościowych na pasze.
Ministrowie przeprowadzili dyskusję na temat wkładu rolnictwa w realizacje pakietu klimatycznego. W dyskusji podkreślano, że nie można przerzucać całego ciężaru działań związanych z klimatem na rolnictwo. Ponadto cele klimatyczne nie mogą zagrozić zrównoważonej produkcji żywności.
W zakresie rolnictwa ekologicznego ministrowie nie uzgodnili wspólnego podejścia do nowych zasad produkcji ekologicznej, które by stymulowały rozwój tego sektora produkcji oraz zapewniały równe warunki konkurencyjności dla towarów unijnych oraz importowanych z krajów trzecich. Większość delegacji za najważniejszą sprawę uznała kwestię pozostałości niedozwolonych substancji w produktach ekologicznych, zwracając uwagę, że produkty „bio” nie mogą zawierać takich substancji – to kwestia zaufania konsumentów. Część delegacji zaproponowała powrót w negocjacjach w zakresie pozostałości do tekstu podejścia ogólnego. Prace będą kontynuowane w 2017r. podczas prezydencji maltańskiej.
Komisja przedstawiła informacje na temat przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie zdrowia roślin, które określa ramy prawne dla unijnego reżimu nadzoru fitosanitarnego. Rozporządzenie wzmacnia ochronę UE przed ryzykiem wprowadzenia organizmów szkodliwych dla roślin wraz z towarami importowanymi z krajów trzecich. Wejście w życie rozporządzenia skutkować będzie potrzebą zmiany przepisów krajowych z zakresu ochrony roślin
Źródło:MRiRW

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.