Wpływ wielkości cząstek kredy na szybkość odkwaszania gleby.

Istnieją duże różnice w skuteczności działania odkwaszającego, pomiędzy różnymi nawozami zawierającymi węglan wapnia. Różnice wynikają przede wszystkim z wieku geologicznego skały stanowiącej surowiec do produkcji nawozów wapniowych. Im skała młodsza, np. z okresu kredy, tym jest bardziej miękka i porowata, co powoduje, że wytworzone z takich złóż nawozy wapniowe charakteryzują się dużą rozpuszczalnością w roztworze glebowym oraz szybkim działaniem odkwaszającym.

Organiczne pochodzenie kredy, zapewnia jej niespotykaną miękkość nawet w formie granulowanej, dzięki czemu możemy stosować nawozy kredowe pogłównie, bez konieczności mieszania z glebą.

Stopień rozdrobnienia surowca do produkcji nawozu w bardzo dużym stopniu wpływa na szybkość rozpuszczenia w środowisku glebowym, a zatem warunkuje działanie neutralizujące jony wodorowe. Im w nawozie znajduje się więcej frakcji pylistej, tym bardziej zwiększa się jego powierzchnia reakcji z roztworami glebowymi stanowiącymi główny czynnik rozpuszczający w środowisku glebowym.

Naturalna kreda posiada cząsteczki wielkości < 0,147 mm lub mniejsze bez mechanicznego rozdrabniania.

Szybkość, z jaką nawóz odkwaszający reaguje z glebą, a w konsekwencji neutralizuje kwasowość i tym samym zwiększa pH gleby zależy, zatem także od stopnia rozdrobnienia materiału.

Dla tego samego rozmiaru cząstek i ilości tych cząstek w masie nawozu, mogą być znaczne różnice w reaktywności i aktywności nawozów, wynikające jedynie z wieku skały stanowiącej surowiec do produkcji nawozów wapniowych.

Naturalna kreda posiada budowę amorficzną, czyli bezpostaciową o strukturze porowatej. Cząsteczki kredy pozbawione są struktury krystalicznej i nie posiadają sieci uporządkowanych atomów lub cząsteczek. Dzięki tym właściwością, kreda posiada niespotykane wśród innych nawozach wapniowych działanie odkwaszające.

Aby to lepiej zrozumieć, należy spojrzeć dokładniej na powierzchnię kredy.

Miękka kreda ma powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną, czyli jest porowata. Jest to wskaźnik charakteryzujący objętość wewnętrznych porów (pustych przestrzeni) w materiale skalnym, który zapewnia dużo większą powierzchnię reakcji nawozu z roztworem glebowym w glebie. Większa powierzchnia reakcji może szybciej zneutralizować kwasowość w glebie

Parametry fizyczne i chemiczne produkowanych na bazie kredy nawozów, posiadają najwyższą skuteczność neutralizacji kwasowości gleby. Kreda, jako surowiec do produkcji nawozów sypkich i granulowanych, umożliwia wytwarzanie produktów o najwyższej reaktywności i aktywności chemicznej.

Wykres 1. Wpływ rozdrobnienia cząstek nawozu na szybkość reakcji.

Nawozy do odkwaszania gleby, których wielkość cząsteczek jest podobna do frakcji soli kuchennej lub cukru reagują bardzo powoli. Przyjmuje się, że połowa dawki takiego nawozu, zareaguje w ciągu dwóch, trzech lat.

Szybkość reakcji i ilość przereagowanej kredy wzrasta do maksymalnej, ale nadal bezpiecznej, gdy wielkość cząstek jest < 0,017 mm, jak to ma miejsce w przypadku kredy.

Wydaje się wskazane, aby używać tylko nawozów, które posiadają cząsteczki wielkości < 0,147 mm lub mniejsze, tak jak naturalna kreda, z której powstają wszystkie nasze granulaty.

Kreda granulowana

Kreda granulowana to produkt, wytwarzany z naturalnej kredy, który umożliwiają precyzyjne zwiększenie wartości pH gleby. Może zoptymalizować dostępność wapnia w glebie dla określonej uprawy lub sytuacji. Również jest w stanie szybko, ale w sposób całkowicie kontrolowany, zneutralizować jony wodorowe bezpośrednio w czasie wegetacji. Standardowe testy branżowe, pokazały, że kreda granulowana może osiągnąć wysoką reaktywność całkowitą w ciągu roku.

Produkty granulowane są bardzo łatwe do aplikacji i mogą być rozsiewane za pomocą konwencjonalnych rozrzutników używanych w gospodarstwach rolnych.

Kredy granulowanej powinno się używać w celu:

 • Poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby.
 • Dostarczenia wapnia dla uprawianej rośliny.
 • Utrzymania prawidłowego i optymalnego stosunku Ca: Mg.
 • Utrzymania optymalnej wartość pH.
 • Zagwarantowania krótkiego termin regulacji pH dla roślin wrażliwych na niską wartość odczynu.
 • Zwiększenia dostępności składników pokarmowych N, P, K.
 • Zoptymalizowania warunków środowiskowych do prawidłowego rozwoju mikroorganizmów glebowych.

Korzyści fizyczne

  • Rozsiewanie kredy granulowanej nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, można korzystać z każdego rodzaju rozsiewacza do nawozów.

  • Elastyczne zastosowanie w ciągu całego roku – brak ograniczeń czasowych na jesieni.

  • Mniejszy wpływ wiatru na rozsiew i pylenie.

  • Produkty granulowane nadają się do aplikacji wspomaganej komputerowo, stosowanej w rolnictwie precyzyjnym, czyli nawożenie jest odpowiednio dostosowane do aktualnej wartości pH gleby i potrzeb roślin.

  • Równomierność wysiewu na całej szerokości 12 – 36 m.

Korzyści chemiczne.

  • Produkty o wysokiej reaktywności i aktywności chemicznej.

  • Wysoka zawartość składników użytecznych; CaO

  • Miękki materiał do produkcji granulatu, wytworzony w najmłodszym okresie geologicznym – kredzie.

  • Duża rozpuszczalność w środowisku glebowym.

  • Szybkie i dobre działanie odkwaszające.

 • Wysoka czystość węglanu wapnia.

 • 90 % frakcji mniejsza niż 0,075 mm (najmniejsze rozmiary cząstek w nawozie są najbardziej efektywne)

  • Szybka poprawa pH.

Maciej Gołębiewski

Omya Sp. z o.o.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.