Wsparcie dla rolników przekazujących swoje gospodarstwa

Wsparcie dla rolników przekazujących swoje gospodarstwa
Do 11 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.
Jest to nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Pomoc taka może być przyznana rolnikowi – osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:
• jest wpisany do ewidencji producentów;
• jest pełnoletni;
• uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
• przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
• nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
• po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR , właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym.
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów.
Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.
Limit środków przeznaczonych na taką pomoc w PROW 2014-2020 wynosi 130 mln euro. Więcej informacji i dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc dostępne na stronach ARiMR.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.