Wsparcie dla spółdzielni produkcyjnych

W odpowiedzi na wniosek KRIR dotyczący włączenia rolniczych spółdzielni produkcyjnych do działań PROW 2014-2020, resort rolnictwa poinformował, że warunki i tryb przyznawania wsparcia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1371).
Biorąc pod uwagę zidentyfikowane potrzeby wsparcia gospodarstw rolnych w Polsce, pomoc w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020 przyznawana jest dla gospodarstw o powierzchni użytków rolnych do 300 ha i wielkości ekonomicznej do 200 tys. euro.
W związku z powyższym podmiot będący osobą prawną (np. spółdzielnia), który spełnia warunki przyznania pomocy m. in. posiada gospodarstwo rolne odpowiedniej powierzchni i wielkości ekonomicznej oraz kieruje tym gospodarstwem, może ubiegać się o pomoc w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.
Ponadto MRiRW informuje, że spółdzielnie mogą ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Wsparciem mogą zostać objęte inwestycje, które dotyczą przetwórstwa i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym.
Rolnicza spółdzielnia produkcyjna może zostać beneficjentem poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. Warunkiem skorzystania z pomocy w ramach tego działania jest wytwarzanie produktów w ramach systemu jakości oraz spełnienie pozostałych warunków kwalifikowalności. Wsparcie w ramach ww. poddziałania przeznaczone jest na promocję produktu, który wytwarzany jest w ramach któregoś z poniżej wymienionych systemów jakości, krajowego lub unijnego.
Rolnicza spółdzielnia produkcyjna może być także członkiem grupy operacyjnej na rzecz innowacji (EPI), która to może ubiegać się o środki wsparcia w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020. Działanie to ma na celu, poprzez działalność grup EPI, wspieranie współpracy pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami oraz naukowcami, aby ułatwić wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do praktyki w sektorze rolnym, spożywczym i leśnym.
Źródło:KRIR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.