Zmiany w podatku CIT i VAT i PIT dla rolników

Zmiany w podatku CIT i VAT i PIT dla rolników
Nowy rok przynosi zazwyczaj wiele zmian. W tym jak zawsze zmian podatkowych. Warto zatem zapoznać się z najważniejszymi z nich. Dotyczą one przede wszystkim wszystkich rolników, którzy opłacają podatek VAT i CIT.

Odsetki za zwłokę w zobowiązaniach rolniczych w 2016 roku
Rolników zainteresuje z pewnością fakt, że zarówno w podatku CIT, jak i VAT, zaszło sporo zmian, o których warto powiedzieć. Ponadto zmieniły się regulacje dotyczące odsetek za zwłokę w zobowiązaniach podatkowych. To wszystko stanowi przedmiot zainteresowania niniejszego artykułu.
Korekta przychodów i kosztów
Obecnie rozliczenia faktury korygującej i innych dokumentów korygujących w zakresie korekty przychodu rolników oraz kosztów uzyskania przychodów (korekta podstawy opodatkowania w CIT) będą odbywały się w bieżącym okresie rozliczeniowym.
Zmiana ma na celu brak kłopotliwego i pracochłonnego korygowania zeznań podatkowych z lat poprzednich i zapłaty powstałych wskutek tego zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz brak konieczności zapłaty odsetek od zaliczek na podatek dochodowy.
Ulgi i zwolnienia
Rolnika zainteresuje z pewnością fakt, że w zakresie ułatwień o charakterze podatkowym zniesiono opodatkowanie aportu własności intelektualnej i przemysłowej pod warunkiem wniesienia wkładu do spółki w najbliższych w latach 2016 i 2017.
Preferencja polega na odstąpieniu od ustalenia przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, wniesiony przez podmiot komercjalizujący. Omawiana regulacja nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego w firmie jest autorskie prawo do programu komputerowego.
Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
Obecnie zostały wprowadzone standardy dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ma to między innymi utrudnić wyprowadzanie ich zysków za granicę. Zmiany, które weszły w życie, dotyczą obowiązków raportowania. Uchylono przepis dotyczący kasowego rozliczenia tzw. przeterminowanych faktur w podatkach dochodowych.
Zgodnie z art. 15b ustawy o CIT w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu i nieuregulowania tych kwot w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.
Wprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego
Zgodnie ze zmianami kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań w ramach postępowania restrukturyzacyjnego nie stanowią podlegających opodatkowaniu przychodów. Poza tym wprowadzono regulację, zgodnie z którą umorzone w ramach postępowania restrukturyzacyjnego kredyty i pożyczki bankowe mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.
Tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli
Od 2016 roku wprowadzono nowe rozwiązania podatkowe względem tych pracodawców, którzy ponoszą wydatki związane z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli bądź finansują część wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z opieką nad dziećmi. Zmiana dotyczy kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są także trzy kategorie wydatków:
– koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola;
– koszty związane z prowadzeniem zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola;
– koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego oraz uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.
Powyższe kategorie wydatków stanowią koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Najważniejsze zmiany w ustawie o VAT w 2016 roku
Ustawa o VAT wprowadziła od 1 stycznia 2016 roku proporcje odliczenia VAT w odniesieniu do wydatków związanych zarówno z działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT, jak i działalnością niepodlegającą VAT. Proporcję określa się procentowo w ujęciu rocznym i zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.
Właściwość organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku VAT
Do tej pory dla każdego rolnika według zasad określonych w art. 3 ust. 1 u.p.t.u. organem podatkowym był naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Jeśli więc miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie pokrywało się z miejscem zamieszkania podatnika (adresem siedziby), to w zakresie VAT i PIT (CIT) podatnik rozliczał się w różnych urzędach skarbowych.
Sytuacja ta nie była korzystna zarówno dla podatnika, jak i dla organu podatkowego. Wprowadzona zmiana ustala właściwość miejscową jednego urzędu skarbowego dla jednego podatnika bez względu na rodzaj podatku.
Modyfikacja sposobu ustalania odsetek od podatku VAT z tytułu importu towarów
W art. 37 ust. 1a ustawy o VAT znalazł się przepis przewidujący odpowiednie stosowanie dodawanych z dniem 1 stycznia 2016 roku przepisów art. 65 ust. 6a i 6b ustawy Prawo celne. Zmiana umożliwia stosowanie podwyższonych oraz obniżonych stawek odsetek za zwłokę, jak również powoduje, że wysokość odsetek w podatku VAT od importu będzie odpowiadała tym naliczanym na podstawie przepisów Prawa celnego.
Postępowanie restrukturyzacyjne w przepisach o tzw. uldze na złe długi
W przepisach o tzw. uldze na złe długi uwzględniono nowe postępowanie, a mianowicie postępowanie restrukturyzacyjne. Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 978), która wprowadziła ten nowy rodzaj postępowania polegającego na:
1) wyłączeniu stosowania ulgi na złe długi w stosunku do dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz podatników znajdujących się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego;
2) wyłączeniu stosowania ulgi na złe długi w stosunku do dłużników znajdujących się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego.
Teraz korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 u.p.t.u., nie mają również podatnicy, którzy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności, są w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego.
Opodatkowanie 23% VAT towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej
Dostawa towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, w szczególności sprzętu przewozowo-samochodowego, sprzętu łączności, materiałów i środków wyposażenia specjalistycznego, wyposażenia zabezpieczającego, materiałów pędnych i smarów, nie korzysta ze stawki 8%. Zastosowanie ma 23% VAT.
Odsetki za zwłokę w zobowiązaniu podatkowym w 2016 roku
Do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 roku stosuje się obniżoną stawkę odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej (obecnie 4%), pod warunkiem złożenia samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Stawka obniżona o połowę (obecnie 4%) będzie także stosowana w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 roku, po warunkiem złożenia korekty deklaracji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
W razie złożenia po 30 czerwca 2016 roku korekty ujawniającej zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2016 roku stawka odsetek za zwłokę wyniesie 3/4 stawki podstawowej 6%.

Stawka podwyższona
Od 1 stycznia 2016 roku została wprowadzona podwyższona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki podstawowej – 12% w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług, w podatku akcyzowym oraz cłach.
Stawka ta będzie stosowana w przypadku, gdy organ podatkowy wykryje w toku procedur podatkowych zaniżenie zobowiązania podatkowego w kwocie przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż kwota 9250 zł albo brak deklaracji i zapłaty podatku.

Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają wydatki poniesione przed 1 stycznia 2016 roku na nabycie nowych technologii.
Za nową technologię uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych), która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).
Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Odliczeniu podlega 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 18b ust. 4 i 5 ustawy.
Odliczenie następuje w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym podatnik poniósł wydatki na nabycie nowych technologii.
W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
– udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo:
– zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo:
– otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.
W razie wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do odliczeń, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy obliczenia podatku (opodatkowania) o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę.
W przypadku otrzymania zwrotu wydatków w jakiejkolwiek formie, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii.

Informacje dla pracowników
Podatnik, który nie chce samodzielnie rozliczyć swoich rocznych dochodów, może zgłosić to pracodawcy i skorzystać z jego pomocy. Aby skorzystać z tej możliwości, należy złożyć oświadczenie PIT-12. W składanym oświadczeniu podatnik stwierdza, że przez cały rok uzyskiwał dochody u jednego pracodawcy i nie będzie korzystał z ulg podatkowych oraz preferencyjnego rozliczenia dochodów (np. wspólnego opodatkowania dochodów małżonków).
Po otrzymaniu oświadczenia rolnik jest zobowiązany do obliczenia rocznego podatku na formularzu PIT-40 i przekazania go do końca lutego pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu.
Złożenie oświadczenia PIT-12 i sporządzenie PIT-40 nie pozbawia podatnika prawa do złożenia zeznania PIT-36 lub PIT-37 do końca kwietnia – według ogólnie obowiązujących zasad.
Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy pomimo złożenia oświadczenia PIT-12 podatnik zechce skorzystać z ulg lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.
Zmiany w PIT
Od 2016 roku rolnik sprzedający np. chleb, mięso czy ser wytworzony w swoim gospodarstwie zapłaci niższy podatek. Musi jednak uważać, komu i gdzie sprzedaje towar.
Zmiany wynikają z opublikowanej ustawy nowelizującej przepisy o PIT (Dz.U. z 2015 roku, poz. 699). Ułatwia ona rolnikom sprzedaż przetworzonych produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.
Jeśli się zdecydują sprzedać np. chleb z własnego wypieku, to uzyskane przychody mogą rozliczyć z fiskusem nie jako pochodzące z działalności gospodarczej, ale z innych źródeł. Zapłacą PIT albo według skali podatkowej (18 i 32%) albo według 2-procentowej stawki ryczałtu od przychodów, jeśli złożą w urzędzie skarbowym odpowiednie oświadczenie.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 851 ze zm.)
Ustawa o podatku od towarów i Usług ( Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 699)

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.