Zostanie wprowadzony obowiązek wydawania świadectw zdrowia dla świń na teranie całego kraju.

ASF – kolejne działania
Dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.
Bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji to jedyna, skuteczna droga do ograniczenia szerzenia się afrykańskiego pomoru świń. W gospodarstwach znajdujących się w strefach, w których obowiązują ograniczenia weterynaryjne, prowadzone są już przez służby weterynaryjne perlustracje, sprawdzany jest stopień bioasekuracji oraz stan liczebności
i identyfikacji utrzymywanych świń. W chlewniach nieprzestrzegających tych zasad będzie wydawany zakaz prowadzenia produkcji.
Na terenie województwa podlaskiego został wprowadzony zakaz handlu na targowiskach oraz handlu obwoźnego trzodą chlewną.
Zostanie wprowadzony obowiązek wydawania świadectw zdrowia dla świń na teranie całego kraju. Obecnie obowiązek zaopatrywania świń w świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii dotyczy świń na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia.
Konieczne jest jak najszybsze ograniczenie gęstości populacji dzików do poziomu poniżej
0,5 sztuki na km kwadratowy.
Zostają wprowadzone dodatkowe rozwiązania w zakresie finansowania, poszukiwania
i bezpiecznego usuwania zwłok dzików padłych w strefie odstrzału sanitarnego. W przypadku zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii znalezienia zwłok padłego dzika, z których możliwe jest pobranie próbek do badań laboratoryjnych, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego otrzyma kwotę 100 zł brutto za dzika.
Źródło:MRIRW

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.