Wysokość stawek dopłat do materiału siewnego.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, zwrócił się do ministra rolnictwa o zmianę przepisów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1419), która wprowadziła niekorzystne zasady ustalania wysokości stawek dopłat do materiału siewnego.
W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, resort rolnictwa przekazał wyjaśnienia, że mechanizm dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wprowadzono w 2007 r.
Poinformowano, że latach 2010 – 2014 nastąpił stały wzrost zainteresowania tymi dopłatami, na średnim poziomie 12,2% rocznie, co spowodowało, ze zapotrzebowanie na środki na ten cel w kilku kolejnych latach przekraczało kwotę zaplanowaną w ustawie budżetowej. Biorąc pod uwagę, możliwości budżetu oraz stale wzrastające zainteresowanie rolników tymi dopłatami, na wniosek ministra finansów opracowano rozwiązanie polegające na corocznym określaniu stawek dopłat na podstawie wnioskowanej powierzchni i wielkości środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na ten cel. Powyższe rozwiązanie, wprowadzone w 2016 r. pozwala na udzielenie dopłat wszystkim wnioskodawcom.
Przekazano informacje, że w ustawie budżetowej na 2016 r. na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny tub kwalifikowany przeznaczono kwotę 90 604 tys. zł, a wyliczone stawki dopłat do 1 ha gruntów wyniosły odpowiednio 69,40 zł w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu, 111 zł w przypadku roślin strączkowych oraz 347 zł w przypadku ziemniaków.
Resort powiadomił, że w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany również przeznaczono kwotę 90 604 tys. zł, więc wsparcie do zużycia materiału siewnego zostanie utrzymane na dotychczasowym poziomie. Należy jednak liczyć się z tym, że ewentualny wzrost wnioskowanej powierzchni spowoduje obniżenie jednostkowych stawek dopłat, które otrzymają rolnicy.
W okresie od kwietnia do września 2016 r. odbył się przegląd wydatków publicznych w obszarze dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W raporcie z tego przeglądu, który został przygotowany i opracowany przez zespół składający się z pracowników Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przyjętym przez Komitet Sterujący na posiedzeniu w dniu 19 września 2016 r., zarekomendowano utrzymanie systemu dopłat do materiału siewnego do czasu przeprowadzenia kolejnego przeglądu tego instrumentu w 2019 r., uwzględniającego ocenę efektywności wydatkowania środków publicznych – poinformowało MRiRW.
Źródło:KRIR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.