ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy od producentów trzody chlewnej

Pomoc dla producentów trzody chlewnej i hodowców ryb słodkowodnych – jeszcze w tym roku

ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy od producentów trzody chlewnej

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął 3 grudnia 2015 r. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przewiduje się w nim następujące zmiany:
a) udzielanie pomocy dla podatników podatku rolnego rolników, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w na obszarze gmin, w których wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; powyższa pomoc będzie udzielana w wysokości 300 zł na 1 ha zarybionych stawów rybnych w formule pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury co oznacza, że wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć równowartości 30 tys. euro dla podatnika podatku rolnego;
b) umożliwienie uzyskania wszystkim producentom rolnym, których gospodarstwa położone są na obszarze objętym programem bioasekuracji, w których były w 2015 r. utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa) bez względu na liczbę tych świń pomocy polegającej na refundacji wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych, powyższa pomoc jest udzielana w formie pomocy de minimis w rolnictwie co oznaczana, że jej wysokość nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro dla producenta rolnego.
Wnioski o pomoc producenci trzody chlewnej z obszaru objętego programem bioasekuracji oraz hodowcy ryb słodkowodnych będą mogli składać dzień po publikacji znowelizowanego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. O tym kiedy to nastąpi ARiMR poinformuje w osobnym komunikacie. Wnioski będzie można składać do 14 grudnia 2015 r. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu ubiegającego się o pomoc. Tak krótki termin przyjmowania wniosków wynika z tego, żeby jak najszybciej wypłacić poszkodowanym pomoc finansową, a całą operację zakończyć do 31 grudnia 2015 r.
Aby umożliwić zainteresowanym taką pomocą właściwe przygotowanie się do jej otrzymania, ARiMR publikuje projekty wniosków o przyznanie takiego wsparcia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, ale NIEWYPEŁNIANIE ich i NIESKŁADANIE w naszych biurach powiatowych.
Projekt wniosku o pomoc finansową dla producentów trzody chlewnej z obszaru objętego programem bioasekuracji – otwórz
Projekt wniosku o pomoc finansową dla hodowców ryb słodkowodnych – otwórz
Wnioski o pomoc, które uprawniają do ubiegania się o takie wsparcie zostaną udostępnione na portalu internetowym ARiMR, dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw znowelizowanego rozporządzenia dotyczącego zadań Agencji.

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.