Szacowanie szkód spowodowanych przez suszę.

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące koniecznych zmian w metodologii szacowania strat w rolnictwie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało informację, że po pięciu latach prowadzenia monitoringu suszy, w wyniku przeprowadzonych szczegółowych analiz oraz w oparciu o nowe dostępne dane o plonach z ostatnich lat umożliwiających uzyskanie większej dokładności szacowania zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw przygotowano nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb (Dz.U. poz. 663).
Nowe wartości klimatycznego bilansu wodnego określone w rozporządzeniu uwzględniają w lepszym stopniu uzależnienie zapotrzebowania roślin na wodę, które zmienia się w zależności od zachodzących faz rozwojowych roślin. Takie podejście sprawi zatem, że wartości klimatycznego bilansu wodnego będą bardziej związane z potrzebami wodnymi roślin zmieniającymi się w ontogenezie rośliny a jednocześnie z warunkami pogodowymi niż dotychczas obowiązujące wielkości.
Zwiększono również liczbę stacji meteorologicznych uczestniczących w systemie. Obecnie system posiadał dane meteorologiczne z 466 stacji, a zatem baza danych meteorologicznych, na których jest on oparty, została zwiększona względem 2015 roku o 112 stacje. Istnieje też perspektywa pozyskania danych z kolejnych instytucji, które zakupiły stacje meteorologiczne i prawdopodobnie również użyczą swoje dane na rzecz SMSR.
Jednocześnie resort rolnictwa poinformował, że podjęte zostały prace legislacyjne nad ujednoliceniem zasad szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poprzez m.in. wprowadzenie jednego formularza protokołu oszacowania szkód oraz wskazanie, że w przypadku gdy producent rolny nie posiada danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w jego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej średnia roczna produkcja rolna będzie ustalana jednolicie w całym kraju, na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego dotyczących cen i produkcji z 1 ha publikowanych dla celów szacowania szkód na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra do spraw rolnictwa.
Źródło:KRIR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.