Komisja Europejska. Nadzwyczajne wsparcie dla rolnictwa.

„Oto pakiet środków, które mogą wywrzeć istotny, pozytywny wpływ na europejskie rynki rolne. Teraz musimy dać szansę tym nowym przepisom, aby mogły zadziałać”.
Komisja Europejska ogłasza dziś dodatkowy pakiet nadzwyczajnych środków, który ma wesprzeć rolników w UE przy pomocy wszelkich dostępnych narzędzi wspólnej polityki rolnej (WPR), zabezpieczając przy tym funkcjonowanie unijnego rynku wewnętrznego.
Zdając sobie sprawę, jak długo już trwa obecny głęboki kryzys w rolnictwie, a także biorąc pod uwagę znaczne wysiłki państw członkowskich, które usiłują wesprzeć swoich rolników, Komisja proponuje kolejny pakiet istotnych środków.
Komisarz Hogan przedstawił ministrom rolnictwa państw Unii Europejskiej szereg środków uzupełniających pakiet pomocowy z września ubiegłego roku o wartości 500 mln euro. W ten sposób Komisja pragnie pokazać swoje pełne zaangażowanie we wsparcie dla europejskich rolników.
„Jestem gotowy na to, by w interesie unijnych rolników wykorzystać wszystkie instrumenty, które dał nam do dyspozycji ustawodawca, zarówno krótko-, jak i długoterminowo. Udzielając rolnikom bezpośredniej pomocy, musimy dobrać narzędzia i działania w taki sposób, by mogli oni oprzeć się skutkom niestabilnej sytuacji. Przedstawiłem dziś kompleksową propozycję, która obejmuje wszystko, co możemy zrobić przy uwzględnieniu obowiązujących nas ograniczeń prawnych i budżetowych. Jestem zdania, że środki te, po pełnym wdrożeniu pakietu solidarnościowego z września ubiegłego roku, mogą wywrzeć istotny, pozytywny wpływ na europejskie rynki rolne. Powinniśmy teraz dać szansę tym nowym przepisom, aby mogły zadziałać”, powiedział komisarz Hogan na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa.
W czasach, w których musimy borykać się z licznymi sytuacjami kryzysowymi i ograniczeniami budżetowymi, Komisja przeznaczyła ponad 1 mld euro w okresie ponad dwóch lat, w tym pakiet pomocy z września 2015 r. o wartości 500 mln euro. Stoimy u boku naszych rolników, a poprzez wdrażanie na co dzień wspólnej polityki rolnej i zastosowanie nadzwyczajnych środków w pełni wspieramy utrzymanie naszego modelu rolnictwa.
Uruchomione dziś środki są bardzo elastyczne, tak by państwa członkowskie mogły je jak najlepiej wykorzystać w zależności od sytuacji w danym kraju. Nowy pakiet wsparcia dotyczy przede wszystkim produktów mlecznych, wieprzowiny, owoców i warzyw. Poniżej pokrótce przedstawiamy propozycje omawiane na dzisiejszym posiedzeniu.
Stosowanie dobrowolnego zarządzania podażą (art. 222)
Komisja udostępni na pewien czas możliwość zawierania przez organizacje producentów, organizacje międzybranżowe i spółdzielnie w sektorze mleczarskim dobrowolnych porozumień dotyczących produkcji i podaży. Taką możliwość przewiduje art. 222 rozporządzenia ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych. Jest to rozwiązanie specyficzne dla sektora rolnego, które można stosować w przypadku występowania poważnych zakłóceń na rynku. Komisja uznała, że w obecnej sytuacji w sektorze mleczarskim spełnione są rygorystyczne warunki zastosowania tego artykułu. Jest to środek nadzwyczajny, który musi być stosowany tak, by zabezpieczyć funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Został on wprowadzony przez ustawodawcę w ramach reformy WPR w 2013 r., lecz do tej pory jeszcze z niego korzystano.
Tymczasowe zwiększenie pomocy państwa
Komisja weźmie pod uwagę wydanie czasowej zgody na pomoc państwa, w ramach której państwa członkowskie mogłyby przyznać do 15 tys. euro rocznie na jednego rolnika. Do tego wsparcia nie miałby zastosowania pułap krajowy. Takie rozwiązanie może być wdrożone natychmiastowo, znacznie szybciej niż podniesienie pułapów de minimis.
Podwojenie pułapów interwencyjnych dotyczących odtłuszczonego mleka w proszku i masła
Komisja podniesie pułapy ilościowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku i masła objętych interwencją odpowiednio ze 108 tys. ton i 60 tys. ton do 218 000 tys. ton i 100 tys. ton. W ten sposób wyraźnie wspomagamy utrzymanie ustalonej ceny interwencyjnej.
Wzmocnienie roli producenta w łańcuchu dostaw
Rola i pozycja producentów w łańcuchu dostaw żywności wciąż budzi wiele obaw. Grupa zadaniowa ds. rynków rolnych, która powstała w ramach pakietu wsparcia o wartości 500 mln euro z września 2015 r., jesienią przedstawi konkluzje i zalecenia legislacyjne na temat poprawy równowagi w łańcuchu dostaw. Dziś postanowiono, że przedstawiciele krajowi wysokiego szczebla spotkają się z grupą zadaniową ds. rynków rolnych, aby omówić sytuację w sektorze mleczarskim.
Wsparcie dla sektora wieprzowiny
Komisarz Hogan rozważy propozycję wprowadzenia nowego systemu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Szczegóły dotyczące konstrukcji tego systemu i harmonogram jego wprowadzenia zostaną podane w późniejszym terminie.
Utworzenie Centrum Obserwacji Rynku Mięsa
Wszystkie państwa członkowskie wyraziły uznanie dla działalności Komisji w zakresie monitorowania rynku i przekazywania cennych informacji o tendencjach na rynku. Na wzór Europejskiego Centrum Obserwacji Rynku Mleka ustanowionego w 2014 r. powstanie Centrum Obserwacji Rynku Mięsa. Będzie ono zbierać dane dotyczące rynku wołowiny i wieprzowiny.
Handel międzynarodowy
W toku negocjacji TTIP i umowy z Mercosurem Komisja doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że niektóre kwestie dotyczące rolnictwa są szczególnie drażliwe. Negocjując zróżnicowane traktowanie produktów wrażliwych, komisarz Hogan oraz całe kolegium komisarzy dążą do zabezpieczenia interesów UE i otwarcia nowych rynków dla produktów UE. Nowe rynki zbytu są równie istotne dla europejskiego rolnictwa co zróżnicowane traktowanie produktów wrażliwych.
Promocja
Kampanie promocyjne są głównym instrumentem pozyskiwania nowych rynków. Tylko w 2016 r. na wspieranie promocji unijnych produktów rolniczych w Unii i w państwach trzecich przeznaczono ponad 110 mln euro. We wrześniu ubiegłego roku postanowiono, by ponad 30 mln euro z tej puli zarezerwować dla sektora wieprzowiny i sektora mleczarskiego. Aby zaradzić zakłóceniom na rynkach tych produktów, przeznaczamy dziś dodatkową kwotę na ten cel.
Rosyjskie embargo oraz środki sanitarne i fitosanitarne
Komisja nie ustaje w wysiłkach, by doprowadzić do zniesienia rosyjskiego zakazu fitosanitarnego. Pomimo naszych starań o szybkie przywrócenie wymiany handlowej między UE a Rosją bardzo niewiele zmieniło się w tym zakresie. Doszło jednak do istotnych postępów, jeżeli chodzi o znoszenie przez państwa trzecie nieuzasadnionych lub nieproporcjonalnych środków fitosanitarnych. Dzięki temu znacznie zwiększą się przepływy handlowe. Dotyczy to m.in. rynków USA, Japonii, Brazylii i Ukrainy.
Instrumenty finansowe/ Europejski Bank Inwestycyjny/ Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych
Komisja będzie priorytetowo traktować współpracę z EBI w celu opracowania odpowiednich instrumentów finansowych, dzięki którym przedsiębiorstwa rolne i przetwórcze uzyskają wsparcie dla inwestycji podnoszących ich konkurencyjność lub wprowadzających niezbędne zmiany strukturalne.
Ponadto państwa członkowskie są zachęcane do pełnego wykorzystania możliwości, jakie oferuje Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, jeżeli chodzi o inwestycje w sektorze rolnym, a także do zastanowienia się nad utworzeniem tematycznych platform inwestycyjnych w ramach EFSI.
Kredyt eksportowy
Komisja sprawdza wykonalność programu kredytowania wywozu, który uzupełniałby krajowe systemy prowadzone przez państwa członkowskie. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa nawiązała kontakty w tej sprawie z EBI i z odpowiednimi agencjami w państwach członkowskich.
Sektor owoców i warzyw
Komisja zastanawia się nad przedłużeniem nadzwyczajnych środków dotyczących owoców i warzyw, wprowadzonych w związku z rosyjskim embargiem. Środki te wygasną 30 czerwca.
Rozwój obszarów wiejskich
Wspólnie z państwami członkowskimi Komisja będzie pracować nad dostosowaniem programów rozwoju obszarów wiejskich w taki sposób, by można było z nich korzystać bardziej elastycznie w czasie obecnego kryzysu.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.