Jak poprawić stan gleby?

Ograniczone zmianowanie i nadmierna chemizacja upraw powodują zubożenie ilości i różnorodności korzystnych mikroorganizmów w glebie na rzecz dominacji chorobotwórczych grzybów. Wpływa to na spadek aktywności biologicznej gleby i pogorszenie procesów w niej zachodzących.
Wywołuje to szereg negatywnych zmian we właściwościach fizykochemicznych gleby. Spada zawartość materii organicznej. Pogorszeniu ulega struktura gleby, dostępność wody i składników pokarmowych oraz narasta występowanie chorób.
Jak temu zaradzić?

Skutecznym środkiem, dającym możliwości na poprawę stanu gleby jest PlonoStart – płynny koncentrat nawozu organiczno-mineralnego z odpowiednio dobranym zestawem mikroorganizmów.
Mikroorganizmy przy pomocy pożywki startowej zawartej w PlonoStarcie ukierunkowują i wzbogacają rozwój życia glebowego, intensyfikując procesy przemiany masy organicznej.

PlonoStart poprawia stan gleby i warunki rozwoju roślin i powoduje:
– szybsze i bardziej równomierne wschody roślin
– zwiększenie krzewienia i ukorzenienia roślin
– zwiększenie ilości brodawek wiążących azot u roślin strączkowych
– zwiększenie efektywności nawożenia
– poprawę kondycji i zdrowotności roślin
– łagodzenie skutków suszy i nadmiernych opadów
– podniesienie jakości i plonowania roślin.

Ścisłe badania, przeprowadzono między innymi w gospodarstwie doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, położonym w miejscowości Kicin.
Starano się w nich określić, w jaki sposób zastosowanie Plonostartu wpłynie na rozwój jęczmienia jarego. Na wszystkich poletkach objętych badaniami zastosowano takie samo nawożenie i ochronę.

Na części pól aplikację Plonostartu (2l/ha) wykonano jesienią, a na pozostałych wiosną.
Już podczas wschodów roślin zauważono wyraźne różnice. Rośliny na poletkach z zastosowaniem Plonostartu wykazywały większy wigor oraz turgor i rozwijały się bardziej równomiernie, niż na kontroli. Z upływem czasu różnice te stawały się coraz większe.
Po dokonaniu pomiarów okazało się, że rośliny z poletek, na których zastosowano Plonostart wytworzyły wyraźnie większą ilość biomasy:

– kontrola 8,67 t/ha
– PlonoStart 10,50 t/ha.

Również inne mierzalne parametry plonu na stanowiskach z Plonostartem, były wyższe m. in.: liczba kłosów, ilość ziaren w kłosie i MTZ.

Stwierdzone różnice przełożyły się na plon ziarna, który okazał się wyższy o 27%:
– kontrola 3,37 t/ha
– PlonoStart 4,28 t/ha.

W wyniku przeprowadzonych analiz chemicznych gleby stwierdzono, iż pomimo wzrostu plonu, a tym samym większego pobrania składników przez rośliny, na poletkach z zastosowaniem Plonostartu zasobność gleby w przyswajalne formy niektórych składników pokarmowych nie tylko nie zmniejszyła się, ale znacznie wzrosła:

– azot mineralny o 52%
– potas o 26%.

PlonoStart rozkłada i przetwarza słomę, obornik, poplony oraz inną masę organiczną w plonotwórczą próchnicę oraz powoduje poprawę najbardziej istotnych dla prawidłowego rozwoju roślin parametrów gleby, takich jak:
stan fitosanitarny
zawartość materii organicznej
struktura
retencja wodna
zawartość i dostępność składników
stabilizacja pH.

Więcej przeczytasz na stronie:www.plonostart.pl

Advertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.