HERBICYDY MUSZĄ BYĆ BEZPIECZNE DLA CHRONIONEJ KUKURYDZY

 

HERBICYDY MUSZĄ BYĆ BEZPIECZNE DLA CHRONIONEJ KUKURYDZY

HANNA GOŁĘBIOWSKA

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

50-540 Wrocław Orzechowa 61

h.golebiowska@iung.wroclaw.pl

Wykorzystywanie herbicydów do eliminowania chwastów jest nadal skutecznym, szybkim i stosunkowo tanim sposobem utrzymania plantacji bez ich konkurencyjnego oddziaływania. Nowe technologie uprawy wymagają, aby herbicyd był skuteczny w działaniu chwastobójczym i efektywny ekonomicznie, ale również by był bezpieczny dla chronionych roślin. Ważna jest również możliwość stosowania w różnych fazach wzrostu i w różnych warunkach środowiska oraz by nie stwarzał problemów odporności. Mając na uwadze bezpieczeństwo chronionej rośliny należy pamiętać, że obniżona selektywność herbicydów i ich fitotoksyczne oddziaływanie może pojawić się, jeżeli zostaną użyte:

-w zawyżonej dawce lub przy nałożeniu oprysków,

-w nieodpowiedniej fazie rozwojowej kukurydzy,

-w wieloletniej uprawie kukurydzy na tym samym stanowisku,

-z dodatkiem środków wspomagających skuteczność ich działania.

Czynniki stresowe w okresie aplikacji herbicydów, niska temperatura, susza, nadmierne uwilgotnienie, czy kwasowość gleby również mogą wpływać na obniżenie ich selektywności zwłaszcza w stosunku do wrażliwych odmian. Herbicydy wykazujące obniżoną selektywność, oddziałując fitotoksycznie, mogą zakłócać szereg procesów życiowych roślin, czego konsekwencją są zmiany w morfologii (np. nekrozy, przebarwienia, zahamowanie wzrostu, liczne deformacje). Są one na ogół przemijające, jednak w skrajnych przypadkach mogą obniżać plonowanie nawet o 10 – 15% i prowadzić do pogarszania jego jakości. Zaszeregowanie herbicydów pod względem mechanizmów działania do poszczególnych grup chemicznych sklasyfikowanych jako inhibitory podziału i wzrostu merystemów wierzchołkowych, inhibitory procesów fotosyntezy, inhibitory procesów biosyntezy barwników, aminokwasów czy tłuszczy, pozwoliło wykazać w warunkach wieloletnich doświadczeń polowych charakterystyczne objawy uszkodzeń pojawiające się na odmianach o zróżnicowanych pochodzeniu, wczesności i kierunku użytkowania.

W przeprowadzonych badaniach wiele herbicydów stosowanych po siewie kukurydzy zawierały w swym składzie substancje aktywne należące do grupy inhibitorów zakłócających podziały komórkowe w czasie kiełkowania oraz w początkowym okresie wzrostu. Na ogół rzadko wywołują uszkodzenia roślin, które jeżeli się pojawiają dotyczą głównie zniekształceń korzeni i siewek, hamowania wschodów oraz obniżenia obsady. Objawy mogą nasilać się w warunkach suszy i niskiej temperatury po oprysku. Przedstawicielem tej grupy inhibitorów jest pedimethalina, flufenacet, metolachlor-S, petoksamid. Herbicydy Stomp 400 SC, Boreal 58 WG, Dual Gold 960 SC, Successor 600SC okazały się bezpieczne dla badanych odmian kukurydzy i w latach badań nie obserwowano objawów fitotoksycznego ich oddziaływania.

Herbicydy Lumax 537,5 SE, Successor T 550 SE czy Zeagran 340 SE zawierające w swym składzie terbutyloazynę czy Afalon dyspersyjny 450 SC (linuron) zakwalifikowane do grupy inhibitorów procesów fotosyntezy okazały się bezpieczne w stosunku do odmian traktowanych zarówno przedwschodowo, jak i we wczesnych fazach rozwojowych kukurydzy. Badane odmiany tylko sporadycznie reagowały zmianami w morfologii roślin, co związane było z wystąpieniem suszy po oprysku. Natomiast herbicydy zawierającymi substancję aktywną bromoksynil z tej samej grupy inhibitorów (Emblem 20 WP, Emblem Pro 385 EC) powodowały uszkodzenia w miejscu zetknięcia środka z tkanką roślinną. W doświadczeniach odmianowych jedynie około 3% badanych mieszańców reagowało chlorotycznymi plamami po kontakcie cieczy z powierzchnią liścia ustępujące w krótkim czasie i nie mające wpływu na obniżenie plonowania.

Natomiast typowymi symptomami uszkodzeń roślin po zastosowaniu herbicydów powschodowych, zawierających w swym składzie mezotrion, isoksaflutol, sulkotrion, tembotrion, topramezon jest pojawianie się plam i odbarwień na liściach, w wyniku blokowania syntezy pigmentów. W przypadku zastosowania Laudis 44 OD, Stellar 210 SL + Olbras 88 EC czy Shado 300 SC objawy były rzadkie i przemijające, częściej wynikające ze zbyt kwaśnego stanowiska. Częściej reagowały wrażliwe odmiany traktowane Callisto 100 SC zawierający mezotrion. W badaniach objawy bielenia dotyczyły około 6% badanych mieszańców. W przypadku wielu odmian objawy te były przemijające i nie pojawiały się na nowo rozwijających się organach, w skrajnych przypadkach dochodziło jednak do zasychania liści i obniżenia wzrostu roślin.

Następną grupą herbicydów zaliczanych do grupy regulatorów wzrostu były Chwastox Turbo 340 SL i Mustang 306 SE, których substancje aktywne 2,4-D, MCPA czy dicamba zaburzają wzrost i funkcjonowanie komórek. Uszkodzenia roślin w wyniku ich fitotoksycznego oddziaływania na ogół występowały po zastosowaniu ich w zbyt zaawansowanych fazach rozwojowych kukurydzy i powodowały utratę turgoru roślin, co prowadziło do liściozwoju i zmian w pokroju całej rośliny. W niektórych przypadkach rośliny reagowały dodatkowo chlorozą, a przy silnych uszkodzeniach zwinięty liść flagowy uniemożliwiał wiechowanie – objawy te dotyczyły około12% badanych odmian. Pomimo, że oba herbicydy wyraźnie wpływały na morfologię roślin, jednak nie powodowały większej niż 5% obniżki plonu ziarna.

Najliczniejszą grupę herbicydów, których substancje aktywne zaliczane są do inhibitorów syntezy enzymu ALS (florasulam, foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy, nikosulfuron, rimsulfuron) są Titus 25 WG + Trend 90 EC, Milagro Extra 6 OD, Maister 31OD. Wspólną ich cechą jest możliwość aplikacji do późnych faz rozwojowych kukurydzy, a objawy działania na roślinach rozwijają się powoli aż do 3–4 tygodni od oprysku. W przypadku zastosowania rimsulfuronu wrażliwe odmiany mogą reagować w początkowych stadiach rozwojowych czerwonawymi przebarwieniami brzegów liści i chlorozą oraz zahamowaniem wzrostu i trwałych zmian w morfologii roślin przyczyniające się do obniżenia plonowania. W wyniku aplikowania nicosulfuronu u wrażliwych mieszańców mogą pojawiać się w różnym nasileniu uszkodzenia typu odbarwienia oraz zwężenia i staśmienia blaszek liściowych, karłowacenie roślin. Natomiast objawy fitotoksycznego oddziaływania foramsulfuronu z jodosulfuronem metylosodowym polegały na wczesnym zahamowaniu wzrostu roślin, pojawianiu plamistości i odbarwień liści, wzrostu wylegania i krzewienia roślin. W badaniach objawy uszkodzeń dotyczyły około15% mieszańców kukurydzy, a ich symptomy wzrastały w warunkach wystąpienia suszy i niskich temperatur zwłaszcza przy aplikacji herbicydów w zbyt wczesnych fazach rozwojowych.

Dobre rezultaty obniżenia fitotoksyczności herbicydów sulfonylomocznikowych można uzyskać aplikując je systemem dawek dzielonych, jednak wymaga to dodatkowych zabiegów i związanych z tym kosztów.

Negatywne oddziaływanie herbicydów stosowanych w uprawie kukurydzy może być również wykazane w stosunku do roślin rolniczych uprawianych następczo, w przypadku konieczności dokonania przesiewów lub w sytuacji wcześniejszej likwidacji uprawy, co wynika z ich różnego okresu rozkładu w glebie. Wrażliwość roślin rolniczych na herbicydy stosowane do odchwaszczania kukurydzy, skłoniła do zamieszczenia zalecań ich następstwa.

NASTĘPSTWO ROŚLI UPRAWNYCH PO ZASTOSOWANIU HERBICYDÓW

HERBICYDY

substancja czynna

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Adengo 315 SC, Click 500 SC, Dual Gold 960 EC, Boral 58 WG, Lumax 537,5 SE, Successor 600 SC, Successor T 550 SE, Wing P 462,5 EC, Camix 560 SE, Roundup Trans Energy 450 SL, Roundup Strong 540 SL, Laudis 44 OD, Emblem 20 WP, Emblem Pro 385 EC, Mustang 306 SE, Zeagran 340 SE, Chwastox Turbo 340 SL, Stellar 210 SL + Olbras 88 EC Bezpieczny dla roślin następczych i przesiewów.
Afalon dyspersyjny 450 SC, Bezpieczny dla roślin następczych. Przesiewy – strączkowe, kukurydza, ziemniaki, słonecznik. Nie wysadzać rozsady po wcześniejszym zaoraniu plantacji.
Stomp 400 SC,

Golden-Pendi 330 EC

Bezpieczny dla roślin następczych. Przesiewy po 3 miesiącach: kukurydza, ziemniaki, lucerna, koniczyna, fasola.
Titus 25 WG + Trend 90 EC Bezpieczny dla roślin następczych i przesiewów. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji można uprawiać kukurydzę, ziemniak, pomidor. Po wykonaniu orki i upływie 3 miesięcy można uprawiać wszystkie rośliny.

Mocarz 75 WG,

Mocarz 75 WG + Olbras 88 EC

Bezpieczny dla roślin następczych, po upływie 2 miesięcy od momentu zastosowania środka można uprawiać wszystkie rośliny, za wyjątkiem buraka cukrowego, buraka pastewnego, rzepaku, gorczycy i grochu.
Callisto 100 SC, Bezpieczny dla roślin następczych. Przesiewy: kukurydza, życica trwała. W warunkach niskiego pH, zbitej gleby i suszy nie zaleca się wysiewać buraków, bobiku, grochu, warzyw.
Accent 75 WG

Maister 31OD

Bezpieczny dla roślin następczych. Przesiewy: kukurydza (po 1 miesiącu od zastosowania środka), zboża ozime – po 4 miesiącach, zboża jare – po 8 miesiącach, inne rośliny – po 10 miesiącach.

Colombus 51 WG+ Trend 90 EC,

Arigo 51 WG + Trend 90 EC,

Bezpieczny dla roślin następczych. Przesiewy jako roślinę następczą można uprawiać kukurydzę. Jesienią po wykonaniu orki można wysiać zboża ozime, a w następnym roku wszystkie rośliny.
Hector 53,6 WG + Trend 90 EC,
Nicogan 040 SC

Nikosh 040 SC

Innovate 240 SC

Milagro Extra 6 OD,

Shado 300 S.C.

Innovate 240 SC + Shado 300 SC

Bezpieczny dla roślin następczych. Przesiewy: kukurydza lub zboża – na glebach kwaśnych po 3 miesiącach, na obojętnych i zasadowych po 9 miesiącach, lucerna – po 12 miesiącach. Po okresach suszy nie należy zasiewać rzepaku lub międzyplonu.
Elumis 105 ED Przesiewy: można uprawiać kukurydzę lub życicę trwałą, a po orce sorgo. W przypadku uprawy buraka, strączkowych, rzepaku ozimego, słonecznika i warzyw oraz wcześnie sianych zbóż ozimych możliwe jest wystąpienie uszkodzeń. Uprawa w/w roślin jako roślin następczych nie jest zalecana, gdy pH gleby jest znacznie poniżej 6.0, lub jeśli po zastosowaniu środka w poprzednim sezonie, wystąpił długotrwały okres posuchy.

Źródło:http:/bip.minrol.gov.pl/

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.